Đơn vị :..................

Mẫu số 04 - VT

Bộ phận:................

((Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày ... tháng ... năm ...

Số:………..…..…

Bộ phận sử dụng: ...................................................................................................

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do:

còn sử dụng hay trả lại

A

B

C

D

1

E

Phụ trách bộ phận sử dụng

(Ký, họ tên)