1. Thế nào là Quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh ?

Pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể về cơ chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh. Tuy nhiên trong Giáo dục, hoạt động này đã được áp dụng thường niên đối với các trường học và các cấp, quy chế của mỗi trường là khác nhau phụ thuộc vào từng điều kiện, hoàn cảnh mỗi địa phương.

 Quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh được hiểu đơn giản chính mẫu nêu ra những nhiệm vụ và quyền hạn của phụ huynh, cha mẹ học sinh trong suốt năm học của học sinh tại trường. Điều này giúp quá trình hoạt động của hội cha mẹ học sinh diễn ra thuận lợi, phụ huynh và nhà trường có sự kết nối để quản lý và giáo dục học sinh dễ dàng hơn.

Quy định về Quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT về Ban hành điều lệ Ban đại diện cho cha mẹ học sinh.

 

2. Pháp luật quy định về nội dung hoạt động của Quy chế hội cha mẹ học sinh năm 2022 - 2023 ?

- Việc ban hành quy chế về Ban đại diện cha mẹ học sinh bao gồm: tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; trách nhiệm quản lý Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Quy chế này áp dụng đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh của các trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ( gọi chung là trường).

- Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh- gọi chung là cha mẹ học sinh đang theo học ở từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.

- Quy chế quy định không tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hình thức liên trường và ở các cấp hành chính.

 

3. Nội dung quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh mới nhất năm 2022 - 2023 ?

Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định cụ thể về Tổ chức và Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Thông tư này vẫn còn hiệu lực ban hành và áp dụng cho Quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh năm học 2022 - 2023 như sau:

 

3.1. Về cơ cấu tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

+ Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có trưởng ban và một phó trưởng ban.

+ Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, nhà trường và đại diện cho cha mẹ học sinh trong lớp thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

+ Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm trưởng ban, các phó trưởng ban và các thành viên thường trực (nếu cần thiết).

+ Thành viên tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là trưởng ban hoặc phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

+ Số lượng các phó trưởng ban và các thành viên thường trực (nếu có) của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do cuộc họp các trưởng ban và phó trưởng ban của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Các nội dung thảo luận, thống nhất trong Ban đại diện cha mẹ học sinh được ghi trong biên bản cuộc họp.

 

3.2. Về nhiệm vụ và quyền hạn chung của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

+ Phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, với các thành viên của Ban đại diện, phó ban đại diện và hội phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

+ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

+ Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

- Quyền hạn chung của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

+ Quyết định triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định Hoạt động của cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh cả  trong trường hợp cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp sau khi thống nhất với Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp để thông báo đến phụ huynh học sinh;

+ Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh các lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;

+ Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.

 

3.3. Trách nhiệm và quyền hạn của cha mẹ học sinh.

- Trách nhiệm của cha mẹ học sinh:

+ Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra.

+ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.

+ Chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

- Quyền của cha mẹ học sinh:

+ Cha mẹ học sinh có các quyền kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện;

+ Ứng cử, đề cử vào Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;

+ Từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện.

+ Thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

3.4. Hoạt động của cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Các cuộc họp của toàn thể cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh:

+ Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh cử Ban đại diện học sinh lớp hoặc trường. Trong năm học, tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp ba lần: Vào đầu năm học, khi kết thúc học kỳ một, khi kết thúc năm học và tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu;

+ Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh trường do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

+ Đầu năm học, Hiệu trưởng họp với trưởng ban và phó trưởng ban của tất cả các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để cử ra Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong số những người thuộc thành phần được triệu tập họp, có thể cử cả người vắng mặt nếu đã được người đó đồng ý tham gia. Sau đó, Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cử trưởng ban, các phó trưởng ban, nếu cần có thể cử các thành viên thường trực. Sau khi được cử, trưởng ban điều hành cuộc họp tất cả các trưởng ban, phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thông qua chương trình hoạt động cả năm học;

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả năm học và họp bất thường khi có ít nhất 50% số thành viên hoặc trưởng ban đề nghị.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh và các nội dung, kế hoạch hoạt động đã được thảo luận, thống nhất trong các cuộc họp cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

3.5. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

+ Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

+ Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

- Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:

+ Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

+ Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

- Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quY định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

+ Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

+ Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

 

4. Mẫu quy chế hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh mới nhất năm học 2022 - 2023 của Luật Minh Khuê ?

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG  ............ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ....... ngày ...... tháng ...... năm 20......

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG ......

NĂM HỌC 2022 - 2023.

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh các cấp.

Căn cứ vào kết quả Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2022-2023 và bầu Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường ..............., Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường ............. tiến hành xây dựng quy chế hoạt động như sau:

I. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

1. Tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh sinh

Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp để cử ra Ban đại diện Cha Mẹ học sinh lớp, trường. Số lượng Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường là 3 thành viên gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và 01 Ủy viên. Nhiệm kỳ của Ban Đại diện hội phụ huynh học sinh lớp bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đại diện cha mẹ học sinh:

Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh;

- Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

- Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đảm bảo tỷ lệ chuyên cần; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật. 

- Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, trường họp và phân công nhiệm vụ của từng thành viên, xây dựng kế hoạch và thống nhất các hoạt động của lớp, của trường tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của mỗi lớp, của trường.

* Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp:

- Quyết định việc triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh sau khi thống nhất với Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp về biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trong nhà trường; đặc biệt là chất lượng dạy học;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng mềm, hoạt động tập thể…, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.

III. CÔNG VIỆC CỤ THỂ

1. Phối hợp giáo dục đạo đức, văn hóa: 

Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

+ Giáo dục ý thức tự giác trong học tập, kỷ luật.

+ Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đặc biệt là luật Giao thông đường bộ….

+ Cùng tham gia và hỗ trợ nhà trường tổ chức tốt các ngày kỷ niệm lớn, các ngày truyền thống và các trương trình hoạt động ngoại khóa của học sinh.

2. Phối hợp hoạt động giảng dạy và học tập:

 Là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mọi hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học.

+ Tuyên truyền để cha mẹ học sinh nhận thức đúng về mô hình và cách hoạt động của trường, đặc biệt là công tác xã hội hóa giáo dục trong hoạt động dạy học, hoạt động ngoại khóa và xây dựng môi trường sư phạm xanh sạch đẹp.

+ Năm vững kế hoạch và chương trình hoạt động của trường, lớp.

+ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm tình hình học tập của học sinh, tuyên dương khen thưởng kịp thời học sinh ngoan, giỏi đặc biệt là học sinh chưa ngoan có tiến bộ, bàn biện pháp kết hợp giáo dục.

+ Phối hợp với ban giám hiệu đẩy mạnh các hoạt động thi đua dạy tốt và học tốt, quan tâm động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân giáo viên và học sinh có thành tích tốt.

+ Hưởng ứng các hoạt động từ thiện do cấp trên, nhà trường phát động, có kế hoạch giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mỗi lớp.

II. QUY CHẾ THU-CHI KINH PHÍ:

1. Thu kinh phí:

- Kinh phí hoạt động của Ban Đại diện hội cha mẹ học sinh trường được thu từ khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh theo Nghị quyết cuộc họp đầu năm học và các nguồn tài trợ hợp pháp khác nếu có. Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường nhờ thủ quỹ của trường quản lý kinh phí nói trên. Có lập sổ theo dõi thu, chi và báo cáo kịp thời để công khai trước các kỳ họp của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường và các cuộc họp của Ban Đại diện cho mẹ học sinh lớp.

2. Thu - Chi kinh phí:

- Việc thu chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường,

- Ban đại diện chịu trách nhiệm thu, chi và thực hiện chứng từ quyết toán.

-  Nhà trường cử đại diện Ban giám hiệu làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Quy chế này được áp dụng cho năm học 2022-2023. Tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể, có thể bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, nhưng không được trái với thông tư số 55/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Những ý kiến đóng góp cho Quy chế sẽ được Ban Đại diện hội cha mẹ học sinh trường ghi nhận và chọn lọc bổ sung để Quy chế được hoàn chỉnh hơn.

- Chỉ có Ban Đại diện hội cha mẹ học sinh trường .............. năm học 2022-2023 mới được thay đổi Quy chế này.

Quy chế được triển khai đến các thành viên Ban Đại diện hội cha mẹ học sinh trường, Ban Giám hiệu trường ....................

Nơi nhận:

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Ban giám hiệu;

- Lưu hồ sơ ban đại diện cha mẹ học sinh.

TM. BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sự Luật Minh Khuê về vấn đề: Mẫu quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh năm 2022- 2023? mọi vướng mắc vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Hy vọng những thông tin trên chúng tôi cung cấp sẽ là nguồn tham khảo cho việc thành lập quy chế tại các trường học. Trong trường hợp bài viết có nội dung nhầm lẫn hoặc bạn có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ qua email: [email protected], để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn!