MQĐ 17

…………1………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ....../QĐ-GQ

….2, ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH GIAO QUYỀN3

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Căn cứ quy định tại Điều 54, khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính,

Tôi: ...Chức vụ: ... Đơn vị: ....

Giao quyền cho ông/bà: .... Chức vụ:

Đơn vị:...

Lý do giao quyền:4...

Nội dung giao quyền:5...

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Được thực hiện các thẩm quyền của6....

quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày ... tháng ... năm .... đến ngày ... tháng ... năm .........7.

Chữ ký của người được giao quyền: …………………………………….

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, 8Ông/Bà …………………………… phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật.

 

Nơi nhận:
- …….9
- Lưu VT, Hồ sơ XPVPHC

NGƯỜI GIAO QUYỀN
(Ký và đóng dấu nếu có)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1.Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ loại văn bản (công văn, thông báo, quyết định...) giao quyền.

4 Ghi rõ lý do (vắng mặt hoặc các lý do khác).

5 Ghi rõ giao quyền (thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính).

>> Xem thêm:  Xử lý vi phạm hành chính vì mang gậy 3 khúc trong người bị phạt bao nhiêu tiền ?

6 Ghi rõ chức danh của người giao quyền.

7 Ghi rõ thời gian giao quyền.

8 Ghi họ tên người được giao quyền.

9 Trường hợp ủy quyền cho Phó Chánh Thanh tra Bộ thì gửi cho Bộ trưởng để báo cáo. Trường hợp ủy quyền cho Phó Chánh Thanh tra Cục, Phó Giám đốc cảng vụ thì gửi cho Cục trưởng để báo cáo. Trường hợp ủy quyền cho Phó trưởng Đại diện cảng vụ thì gửi cho Giám đốc Cảng vụ hàng không để báo cáo.

>> Xem thêm:  Hàng triệu thuê bao điện thoại di động phải bổ sung ảnh chụp chân dung chính chủ nếu không muốn bị dừng dịch vụ hoặc bị phạt ?