Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn thuế, đất đaitranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

--------------------------------------------

TỔNG CÔNG TY ........................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY ............................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Số______/QĐ-ĐHCT.TCCB ........, ngày........... tháng............ năm .............


QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc kỷ luật người lao động.)

CÔNG TY CỔ PHẦN................................

- Căn cứ quyết định số ....../QĐ.TCCB ngày........-......-20........ của ....... và ...... (nay là ......) quy định quyền hạn, trách nhiệm của ..........;
- Căn cứ Nghị định số ...../20....../NĐ-CP ngày .....-.......-20.......... của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với .........và Thông t số ......./20.........../TT-TCCP, ngày ....-.....-20........ của Hướng dẫn thực hiện.................;
- Xét đề nghị của ông ...................Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Nay xóa bỏ hiệu lưc kỷ luật..............................................
Ông (bà, anh, chị) .................................................................................................
Chức vụ : .............................................................................................................
thuộc đơn vị: .........................................................................................................
kể từ ngày...........................tháng ........................năm ...........................................
Điều II. Ông (bà, anh , chị).....................................................................................
được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỹ
thuật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết định này được
hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì? ).
ĐIỀU III. Các ông Trưởng phòng: ..............................................; thủ trưởng đơn vị:
....................................., và ông (bà, anh, chị) :......................................................
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận
- Như điều III.
- Lưu TC,HC,HS.