MQĐ 13

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số: ........./QĐ-TGTVPTGPCC
No.: ........./QD-TGTVPTGPCC

……2, ngày ... tháng ... năm ...….
…….,date…..month….year

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
On temporary seizure of exhibit, vehicle, permission, certificate in accordance with administrative procedures in the field of civil aviations

Căn cứ Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Pursuant to Article 125 of the Law on Handling of Administrative Violations dated June 20th 2012;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ...../........ ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),
Based on the Decision No,:... dated... on Delegation of right to handle administrative violation

Tôi: ............................. Chức vụ: .................. Đơn vị: ...
I am ………………….. Position...................... Organization...

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:

Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện, chứng chỉ hành nghề của:
Article 1. Temporarily seize exhibit, vehicle, certificate of

Ông (Bà)/Tổ chức:...
Mr/Mrs/Organization...

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch: ...
Date of birth... Nationality ……….

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..
Occupation/Business filed...

Địa chỉ/Address......

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:..
ID card/Decision on organization establishment or Business Registration No:

Cấp ngày: ...Nơi cấp: ...
Date of issue …………..Place of issue: ………………

Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm:3...
Exhibit, vehicle, permission, certificate which include:...

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong gồm: ...
Exhibit, vehicle related to the administrative violation which are sealed include:...

Lý do tạm giữ:4...
The reason for temporary seizure is:...

Thời hạn tạm giữ: ...ngày, từ ngày... tháng ...năm ... đến ngày ... tháng ... năm 
The seizure period shall be ...day(s), from ... to ...

Địa điểm tạm giữ:...
Place where the seizure happens...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:
Article 2. This Decision shall take effect from the date of signature.

This Decision shall be sent to

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ............................. để chấp hành.
Mr/Mrs/Organization ... for the implementation

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Mr/Mrs/Organization ... reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of law.

2. 5…… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.
…………………………… for the implementation

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (As mentioned in Article 3);
- Lưu: Hồ sơ (Filing)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Person issuing the Decision)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title and stamp)

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization's name according to Circular 01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

3 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện; giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Nếu nhiều lập bản thống kê riêng / Name, number, weight, characteristic, status, original, model of the exhibit, vehicle (statitics requires if there is numbers of exhibits, vehicle).

4 Ghi rõ lý do tạm giữ theo quy định tại Khoản 1 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính / The reason for temporary seizure according to Paragraph 1 Article 125 of Law on Handing of Administrative Violations.

5 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ / Name, position and organization of the person who organize the temporary seizure.