Phụ lục VII

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

 CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số…......./QĐ-……...

              .....,  ngày.....tháng..... năm 20....

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập hội đồng thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

Căn cứ Quyết định số.../.../QĐ-...ngày.../.../....của....quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của.........;

Căn cứ Thông tư số…....../TT-BGTVT ngày….../…..../20 của Bộ trưởng       Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, đổi, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa;

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?

Xét Tờ trình số.../...ngày.../.../... của...về việc đề nghị.....tổ chức Hội đồng thi, kiểm tra cấp GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa;

Theo đề nghị của....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi, kiểm tra cấp GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM khóa.................tổ chức ngày.....tháng.....năm...tại...... (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng thi, kiểm tra thành lập Ban coi, chấm thi, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện kỳ thi, kiểm tra theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng được phép sử dụng con dấu của ...............................trong thời gian tổ chức kỳ thi, kiểm tra cấp GCNKNCM, CCCM phương tiện thuỷ nội địa.

Điều 4....., ......, ...... và các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT,..,....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

 (Ký tên, đóng dấu)

 

HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA

CẤP GCNKNCM THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CCCM

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y phải đáp ứng tiêu chuẩn nào ?

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Kèm theo Quyết định số ............ ngày ..... tháng ...... năm 20...)

 

 STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH

TRONG HỘI ĐỒNG

1

 

 

Chủ tịch

2

 

 

Phó Chủ tịch

3

 

 

Uỷ viên

...

 

 

...

7

 

 

Ủy viên Thư ký

 

 

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không?