>> Luật sư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

MẪU SỔ CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG:

Biểu tượng công ty
SỔ CHỨNG NHẬN
SỞ HỮU
CỔ PHẦN

Công ty cổ phần …….

Những quy định chung liên quan đến việc quản lý và sử dụng Sổ chứng nhận cổ đông ( bao gồm cả các quy đinh về chuyển nhượng cổ phần )

Nội dung:

Tên cổ đông:……………………….…..

Số CMND:……………………….........

Hoặc Giấy CNĐKKD (đối với pháp nhân)

Cấp ngày: ……………………………..

Nơi cấp:……………………………….

Địa chỉ: ………………………………..

Điện thoại……………………………...

(nếu loại Sổ không ghi tên thì thay bằng Mã số cổ đông: ……..)

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tên Công ty cổ phần….

Địa chỉ: …

Điện thoại, Fax, Email….

Giấy chứng nhận ĐKKD số… cấp ngày

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU

Mệnh giá một cổ phần:… đồng

Ngày

Tăng

Giảm

Số cổ phần sở hữu

Loại cổ phần

Mã số cổ đông

Xác nhận của công ty

Ghi chú

(Biểu tượng công ty cổ phần)
SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU  CỔ PHẦN
Công ty cổ phần.........
............................

---------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: