PHỤ LỤC VI

MẪU SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

(Kèm theo Thông tư s 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 CƠ QUAN/CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP CHỨNG CHỈ
-------

 

SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ ……………….(*)

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: …………………………………………………………………………………..

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: từ ngày …….. tháng ……. năm ….. đến ngày …… tháng …… năm ……….

Hội đồng thi/kiểm tra (nếu có): …………………………………………………………………………………….

Quyết định công nhận tốt nghiệp số ……. ngày …… tháng ….. năm ……..

Số TT

Họ và tên người học

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Xếp loại tốt nghiệp

Số hiệu chứng chỉ

Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ

Người nhận chứng chỉ ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Ghi tên chứng chỉ.

  

Địa danh, ngày ….. tháng …. năm …..
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP CHỨNG CHỈ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên mới nhất

 

>> Xem thêm:  Không gian mới của trí thức