Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a2-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

sổ nhật ký chi tiền

Năm...

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có TK...

Ghi Nợ các TK

Số hiệu

Ngày tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau

   - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

   - Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)