1. Mặt trước:

B GTVT
TỔNG CỤC ĐBVN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

Ảnh màu
3 cm x 4 cm
(chụp không quá 06 tháng)

THẺ SÁT HẠCH VIÊN

Số: xxxxx

Họ và tên:....................................................................................

Ngày sinh:...................................................................................

Cơ quan quản lý:.........................................................................

Được sát hạng

X

X

X

X

X

X

X

 

Ngày cấp: xx/xx/xxxx

Có giá trị đến: xx/xx/xxxx

(Chữ ký và dấu của cơ quan quản lý)

2. Mặt sau:

Ghi chú:

- Được phép sát hạch lý thuyết và thực hành theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Chỉ được sử dụng khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao nhiệm vụ.

- Khi sát hạch phải mang theo Thẻ sát hạch viên.

- Thẻ sát hạch viên không có giá trị thay giấy phép lái xe.

- Không cho người khác mượn Thẻ sát hạch viên

- Mất Thẻ sát hạch viên phải báo ngay cho Sở Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

3. Quy cách:

- Kích thước: 85,6 x 53,98 x 0,76 mm.

- Tiêu đề “THẺ SÁT HẠCH VIÊN”, chữ “Số” và tên hạng được sát hạch có màu đỏ, các chữ khác in màu đen.

- Ảnh của sát hạch viên được in trực tiếp trên thẻ sát hạch viên.

- Phôi được làm bằng vật liệu PVC hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có logo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các ký hiệu bảo mật.