Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu thẻ"

mẫu thẻ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu thẻ.

Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định mẫu thẻ căn cước công dân

Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định mẫu thẻ căn cước công dân
Ngày 23 tháng 01 năm 2021, Bộ Công An ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định mẫu thẻ căn cước công dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân:

Mẫu thẻ sát hạch viên (Phụ lục 22)

Mẫu thẻ sát hạch viên (Phụ lục 22)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thẻ sát hạch viên ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Mẫu thẻ tài sản cố định (Mẫu số S23-DN)

Mẫu thẻ tài sản cố định (Mẫu số S23-DN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thẻ tài sản cố định được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu thẻ quầy hàng (Mẫu số 02 - BH)

Mẫu thẻ quầy hàng (Mẫu số 02 - BH)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thẻ quầy hàng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 109/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 109/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính