Tên cơ quan, đơn vị ..........................

Mã cơ quan, đơn vị:............................

Cơ quan quản lý cấp trên...................

Mẫu số 01-TSCĐ/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Số:...................-TSCĐ/TSHTĐB

1- Tên tài sản hạ tầng đường bộ: ....................................................................................

2- Cấp, loại:....................................................................................................................

3- Năm xây dựng:.........................................................................

4- Thời gian đưa vào sử dụng: ngày..........tháng.......... năm..............

5- Giá trị tài sản hạ tầng đường bộ:........................................ ..................(nghìn đồng)

6- Tên người hoặc bộ phận trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ:........................

............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)