Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

 

Tên đơn vị cấp trên ..................
Tên đơn vị: ...........................

Số: .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày ...... tháng ...... năm ...........

 

THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- Căn cứ Quyết định số: .......... ngày ............. của ............ về việc thành lập đơn vị;

- Căn cứ Nghị định số .....NĐ-CP ngày .../..../20..... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số .../20..../TT-BLĐTBXH ngày ..../..../20.... của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số .....NĐ-CP ngày .../..../20..... .

- Căn cứ hợp đồng lao động giữa ........... (tên đơn vị) và ông (bà) ........... ký ngày ..............;

- Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày ........... của ông (bà) ................. (chức danh, phòng ban đang công tác).

THỎA THUẬN:

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa ............... (tên đơn vị) và ông (bà)............. ký ngày ............... kể từ ngày ............ đến hết ngày ......................ông (bà) ................. có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ................... (nơi người lao động đang công tác).

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ................ không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ ............ (tên đơn vị) ............(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà).................. đến hết ngày ............... (1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)............... phải có mặt tại ................ (tên đơn vị). Trong trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại ............(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, .......... (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)............... phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của ............. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà) ............... không đồng ý với sự phân công của ............. (tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ. 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?