>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900 6162

 

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định của Thông tư 23/2021/TT-BTC có thể phân tích chi tiết như sau:

 

1. Nguyên tắc dán tem điện tử

Tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Nguyên tắc dán tem điện tử

a) Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước phải được dán tem điện tử theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Sản phẩm thuốc lá phải được đóng vào thành bao (bao gồm cả gói hoặc hộp), dưới đây gọi chung là bao thuốc lá. Mỗi bao thuốc lá được dán một (01) con tem điện tử. Trường hợp bao thuốc lá có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tử phải được dán vào bao thuốc lá trước khi bọc màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem điện tử được dán tại vị trí đảm bảo nguyên tắc khi mở bao thuốc lá tem sẽ rách.

b) Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải dán tem điện tử theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được đóng thành chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chai rượu. Mỗi chai rượu được dán một (01) con tem điện tử. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tử phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem điện tử rượu được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại.

 

2. Đơn vị thực hiện dán tem điện tử

a) Đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu: Doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm thuốc lá đảm bảo việc dán tem đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

b) Đối với sản phẩm rượu đóng chai và rượu thành phẩm dạng thùng, téc nhập khẩu về sang, chiết ra chai: Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dán tem và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu đóng chai có nhu cầu dán tem tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài thì phải đảm bảo việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu đúng quy định trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

c) Đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước: doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá phải thực hiện dán tem điện tử đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá tại địa điểm sản xuất sau khi sản phẩm thuốc lá được đóng thành bao thuốc lá và trước khi đưa sản phẩm đi tiêu thụ trong nước.

d) Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước, sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện dán tem điện tử đúng quy định cho sản phẩm rượu tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

 

3. Biểu mẫu sử dụng trong quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu dán trên sản phẩm sản xuất để tiêu thụ trong nước

3.1. Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng tem điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

Đăng ký sử dụng tem điện tử

                                                            ○ Đăng ký mới

                                                            ○ Thay đổi thông tin

Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

Cơ quan thuế quản lý…………………………………………………………………………….

Người liên hệ:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………….

Căn cứ Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép sản xuất sản phẩm rượu số.... do.... cấp ngày…….. (đính kèm theo Tờ khai này), trong đó có quy định:

- Sản lượng thuốc lá hoặc sản lượng rượu được phép sản xuất để tiêu thụ trong nước là.......

- Thời hạn được phép sản xuất là……

Theo Thông tư số…………… ngày ... tháng ... năm            của Bộ Tài chính, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng tem điện tử. Chúng tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng tem điện tử như sau:

- Áp dụng tem điện tử:

□ Tem điện tử rượu.

□ Tem điện tử thuốc lá.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

  

….,ngày….tháng….năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

3.2. Mẫu kế hoặc mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

>>> Mẫu số: 02/TEM ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. , ngày….. tháng…. năm…..

KẾ HOẠCH MUA/MUA BỔ SUNG TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ HOẶC TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU SẢN XUẤT ĐỂ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC NĂM....

            Kính gửi:…………………………… (1)

            □ Đăng ký kế hoạch lần đầu

            □ Đăng ký kế hoạch bổ sung lần thứ:

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép sản xuất sản phẩm rượu số.... do.... cấp ngày………….. , trong đó có quy định:

- Sản lượng thuốc lá hoặc sản lượng rượu được phép sản xuất để tiêu thụ trong nước là.....

- Thời hạn được phép sản xuất là………………
(Tên tổ chức, cá nhân) lập kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước như sau:

Đơn vị tính: Tem

STT

Tên loại tem điện tử

Ký hiệu mẫu tem

Kế hoạch mua năm

Kế hoạch mua bổ sung trong năm

Lý do

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu theo đúng quy định./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân

 

3.3. Mẫu đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

>>> Mẫu số: 03/TEM ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

TÊN DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   /

…..,ngày….tháng….năm…..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ HOẶC TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU SẢN XUẤT ĐỂ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Kính gửi:…………………………………  (1)

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………. Fax:………………………………………………..

Giấy phép sản xuất:……………………………………………………………………………………..

Tên người được giới thiệu đến mua tem(2):………………………………………………………….

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu:…………………… Ngày cấp……….. Nơi cấp………………….

Căn cứ kế hoạch đăng ký nhận tem, Chúng tôi đề nghị mua tem như sau:

Đơn vị tính: Tem

STT

Tên loại tem điện tử

Ký hiệu mẫu tem

Số lượng tem tồn đầu kỳ

Số lượng tem mua kỳ này

Số lượng tem được sử dụng

Lý do

1

2

3

4

5

6=4+5

7

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân

(2) Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận tem phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất theo quy định.

 

3.4. Mẫu thông báo kết quả hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

>>> Mẫu số: 04/TEM ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

TÊN DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……….

…..,ngày….tháng….năm…..

 

THÔNG BÁO

Kết quả hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

            Kính gửi:……………………………………………………………………… (1)

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Lý do hủy:……………………………………………………………………………………………

Phương pháp hủy :…………………………………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm……… , (doanh nghiệp) thông báo hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước như sau:

Đơn vị tính: Tem

STT

Tên loại tem điện tử

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu tem

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân

 

3.5. Mẫu báo cáo về việc mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

>>> Mẫu số: 05/TEM ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

TÊN DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……….

…..,ngày….tháng….năm…..

BÁO CÁO

Mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

            Kính gửi:……………………………………………………………………(1)

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Ngày….. tháng….. năm….. (tổ chức, cá nhân) phát hiện bị mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước như sau:

Đơn vị tính: Tem

STT

Tên loại tem điện tử

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu tem

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu:………………………………

Nay đơn vị báo cáo với(1)………………. để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu trên không còn giá trị sử dụng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân

 

3.6. Mẫu đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước

>>> Mẫu số: 06/TEM ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

TÊN DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……….

…..,ngày….tháng….năm…..

 

ĐỀ NGHỊ

Sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

            Kính gửi:……………………………………………………………………… (1)

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

- Đề nghị chuyển số lượng tem còn tồn sáp nhập hoặc chia, tách sang: (2)

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

- Đề nghị chuyển số lượng tem còn tồn sang cơ quan quản lý thuế khác: (3)

Tên cơ quan quản lý thuế chuyển tới:……………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tem

STT

Tên loại tem điện tử

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu

Từ số

Đến số

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân

(2) Trường hợp sáp nhập hoặc chia, tách

(3) Trường hợp chuyển cơ quan quản lý thuế trực tiếp

 

4. Mẫu tem điện tử dán lên sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước

>>> Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mô tả tem điện tử thuốc lá:

1. Mẫu tem điện tử thuốc lá được mô tả theo nội dung dưới đây.

Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước

2. Tem điện tử thuốc lá có kích thước tem 2,2 cm x 4,5 cm, nội dung tem được in trên các chất liệu giấy, có hoa văn bóng nước chìm định lượng 65g/m2. Trên tem điện tử thuốc lá có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu, xác thực trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

3. Trên tem có in dòng chữ TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ, có ký hiệu mẫu tem là TTL, có in mã vạch Qrcode . Tem điện tử thuốc lá có ký hiệu và số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 40.000.000. Ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử thuốc lá là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái Tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và năm in của tem.

 

5. Mẫu tem điện tử dán lên sản phẩm rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

>>> Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mô tả tem điện tử rượu:

1. Tem điện tử rượu có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

2. Tem điện tử rượu có 02 loại như sau:

2.1. Tem điện tử rượu dán vào chai rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20° (loại dùng cho dán bằng tay hoặc dán bằng máy).

- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm.

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay, dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU (SXTN≥20°)

- Bên trái tem điện tử rượu:

+ In dòng chữ thể hiện ký hiệu mẫu tem là TR01C đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ≥20° dùng cho dán bằng máy; TR01R đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ≥20° dùng cho dán bằng máy (tem cắt rời) hoặc TR01T đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ≥20° dùng cho dán bằng tay.

+ In mã vạch QRcode.

- Bên phải tem điện tử rượu:

+ In ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử rượu là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái Tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và năm in của tem.

+ In số thứ tự từ số 00.000.001 đến số 20.000.000 bằng mực màu đen.

Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước

2.2. Tem điện tử rượu dán vào chai rượu có độ cồn nhỏ hơn 20° (loại dùng cho dán bằng tay hoặc dán bằng máy).

- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm.

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay, dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU (SXTN<20°).

- Bên trái tem điện tử rượu:

+ In dòng chữ thể hiện ký hiệu mẫu tem là TR02C đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước <20° dùng cho dán bằng máy hoặc TR02T đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước <20° dùng cho dán bằng tay.

+ ln mã vạch QRcode.

- Bên phải tem điện tử rượu:

+ In ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử rượu là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái Tiếng Việt gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và năm in của tem.

+ In số thứ tự từ số 00.000.001 đến số 20.000.000 bằng mực màu đen.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900 6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.