PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /…..
V/v: Đăng ký thực hiện dự án....

…….., ngày tháng năm

 

Kính gửi: [Cục ĐTNĐVN, Sở GTVT]

…………………………......................................(1)………………………………………........................................................................,

…………………………......................................(2)………………………………………..............................................................................

……………………………………………………………………………………………...................................................................................../.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

NHÀ ĐẦU TƯ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 Ghi chú:

(1) Nội dung văn bản khái quát thông tin của nhà đầu tư (tên nhà đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại...);

(2) Khái quát dự án: sự cần thiết, tên dự án, vị trí, địa điểm, phạm vi, hình thức thực hiện, thời gian dự kiến thực hiện và các nội dung khác liên quan.

 

>> Xem thêm:  Thành lập sàn dự án bất động sản trực tuyến liệu có khả thi ?

>> Xem thêm:  Công an xử phạt lỗi vi chạy quá tốc độ nhưng không chứng minh lỗi vi phạm có đúng luật ?