Mức bảo vệ thấu chi là hạn Mức tín dụng cá nhân của khách hàng tạm ứng vốn để trang trải khoản thấu chi. Hạn Mức này được kích hoạt khi có việc viết chi phiếu nhiều hơn số dư hiện có trong tài khoản. Cũng được gọi là viết chi phiếu Dự trữ tiền mặt. Người viết chi phiếu tránh việc phải trả các phí do quỹ không đủ tiền (NSF) khi tạm thời thiếu tiền, nhưng phải trả tiền lãi hàng ngày trên khoản vay.