Thấu chi là số tiền mà một chi phiếu vượt số dư hiện tại trong tài khoản séc. Cũng đề cập số dư tài khoản âm do người gởi tiền viết chi phiếu vượt số dư tài khoản. Các khách hàng có mức tín dụng thấu chi, được gọi mức bảo vệ thấu chi, có thể viết chi phiếu nhiều hơn số dư tài khoản bất cứ khi nào họ muốn, không lo ngại các chi phiếu của họ sẽ bị trả lại hay họ sẽ phải trả phí chi phiếu thấu chi đối với các chi phiếu bị trả về. Cũng được gọi là "đặc quyền thấu chi”.

Thấu chi trong ngày đối với tài khoản dự trữ của một ngân hàng tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang, được tạo ra khi số dư được chuyển đến các ngân hàng khác hay các bên thứ ba, vượt số dư trong tài khoản dự trữ của nó. Việc thiếu hụt tiền trong các tài khoản dự trữ là tình huống tạm thời được trang trải bởi việc chuyển tiền vô tuyến từ các ngân hàng khác.

Hệ thống ngân hàng tại Anh và các nước châu Âu khác, ở đó người gửi tiền có thể viết chi phiếu lớn hơn số dư trung binh và còn có thể giữ số dư âm, phải trả tiền lãi trên số dư âm. Cũng được gọi là nghiệp vụ ngân hàng thấp chi.

>> Luật sư tư vấn pháp luật ngân hàng, tài chính trực tuyến qua điện thoại, gọi ngay: 1900.6162

 

1. Thấu chi (Overdraft) là gì?

1.1 Định nghĩa thấu chi

Thấu chi hay tên đầy đủ gọi là cho vay theo hạn mức thấu chi trong tiếng Anh là Overdraft.

Thấu chi là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép người đi vay được chi vượt quá số dư tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định.

Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi.

 

1.2 Bản chất của thấu chi

Thấu chi là việc cấp tín dụng của ngân hàng cho khách hàng khi tài khoản thanh toán về 0.

Thấu chi cho phép chủ tài khoản tiếp tục rút tiền ngay cả khi tài khoản không có tiền trong đó hoặc trong tài khoản không đủ tiền để trang trải số tiền rút.

Nói cách khác, thấu chi xuất hiện khi việc rút tiền từ tài khoản ngân hàng nhiều hơn tài khoản hiện có.

- Điều này tạo ra một số dư âm trên tài khoản và đồng nghĩa với việc ngân hàng đã cấp cho chúng ta một khoản tín dụng.

- Điều kiện để được cấp thấu chi: Khách hàng phải có uy tín, thường xuyên giao dịch qua ngân hàng, có tình hình tài chính ổn định, có thu nhập đều đặn và chu kì thu nhập ngắn.

 

2. Đặc trưng của nghiệp vụ thấu chi

- Thấu chi thường là nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn. Khi vay, ngân hàng và khách hàng sẽ thỏa thuận một hạn mức nhất định và thời gian sử dụng hạn mức thấu chi.

- Khách hàng có thể chi trả vượt số dư tiền gửi thanh toán nhưng trong hạn mức thấu chi. Trong phạm vi hạn mức thấu chi được cấp, khi có nhu cầu sử dụng khách hàng sẽ được chủ động sử dụng trên tài khoản vãng lai thông qua việc phát hành séc hay các hình thức thanh toán phù hợp.

- Phần lớn không có bảo đảm.

- Nghiệp vụ thấu chi thường được cấp cho khách hàng sử dụng để chi lương, chi các khoản phải nộp, mua hàng.

- Để đảm bảo việc giảm thiểu rủi ro, cho vay thấu chi thường chỉ được áp dụng với những khách hàng đảm bảo chắc chắn khả năng trả nợ cho ngân hàng. Ngân hàng thường dựa vào doanh số tiền về trên tài khoản của khách hàng để xét duyệt đối tượng vay và xác định hạn mức thấu chi.

 

3. Mục đích của thấu chi

- Bù đắp vốn thiếu hụt tạm thời trong thanh toán của khách hàng để chi trả cho các chi phí hợp lí, hợp lệ nằm trong đối tượng được phép cho vay của ngân hàng.

- Cho vay thấu chi là là phương thức cho vay hết sức linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng tiền vay.

ĐƠN YÊU CẦU CUNG CẤP TIỆN ÍCH THẤU CHI

 

ĐƠN YÊU CẦU CUNG CẤP TIỆN ÍCH THẤU CHI

OVERDRAFT APPLICATION

 

 

 

 

Dành Cho Ngân Hàng/For Bank Use Only

 1. Mã số khách hàng thứ nhất :

First customer number:

 

 1. Mã số khách hàng thứ hai

Second customer number:

 

 1. Mã số khách hàng chung (nếu có):

Joint customer number (if any):

Tôi / Chúng tôi (“Bên Vay”) đề nghị cung cấp Tiện Ích Thấu Chi (“Tiện ích”) bằng Đồng Việt Nam (“VND”) với các chi tiết sau:

I / We (the “Borrower”) would like to apply for the Overdraft Facility (the “Facility”) in Vietnamese Dong (“VND”) with details a s

 • CEPS                ¨   PREMIER (RM Code: ___ / Market Sector______ )

Ngày / Date ___________

 Thông Tin Khách Hàng / Customer Information                                                                                                                                                   

 

Bên vay thứ nhất

First borrower

Bên vay thứ hai

Second borrower

Mã số khách hàng

Customer no.

 

                                                                                       

 

                                                                                        _

Họ và tên

Full name

 

                                                                                       

 

                                                                              _     _

Quốc tịch

Nationality

 

                                                                                       

 

                                                                                       _

Thẻ căn cước công dân/Số CMND/Hộ chiếu

Citizen Card No. /ID No. /Passport No.                                                                                                                             _

 

                                                                                       _

 

Nơi cấp

Place of issue

 

                                                   

Nơi cấp

Place of issue

 

                                                 

 

Ngày cấp

Date of issue

 

                                                   

Ngày cấp

Date of issue

 

                                                 

 

Ngày hết hạn

Date of expiration

 

                                                   

Ngày hết hạn

Date of expiration

 

                                                 

 

Số CMND trước đây (nếu có) / Previous ID No.

(if any)

 

                                                   

Số CMND trước đây (nếu có) / Previous ID No.

(if any)

 

                                                 

Các thông tin khác của khách hàng, vui lòng tham khảo tại Đơn Mở Tài Khoản Cá Nhân đã đăng ký với Ngân Hàng và/hoặc những yêu cầu cập nhật thông tin của khách hàng qua các thời điểm sau khi mở tài khoản (nếu có).

For other customer information, please refer to Personal Account Opening Form registered with the Bank and/or other customer update requests after the account opening date (if any).

II. Chi tiết Tiện Ích (phụ thuộc vào sự phê duyệt cuối cùng của Ngân Hàng)

Facility Details (subject to final approval from the Bank)

Giá trị Tiện Ích yêu cầu

Principal Amount  of the Facility                                                                                    Requested (VND)

Thời hạn (tháng)                                                                                                        

Tenor (month)

Lãi suất                                                      Lãi suất thấu chi cơ bản                                                                                            

Interest                                                        HSBC Overdraft (“OD”) Prime Rate+

Giá trị đảm bảo

Security amount                                                                                                            

Số tài khoản đảm bảo

Security account number                                                                                            

Tài Khoản Thấu Chi (cung cấp

hạn mức thấu chi)                                                                                                     

OD Acc No. (for OD limit funding)

Tài khoản Trả Lãi Thấu Chi                                                                               _                                                                     _

OD Interest Repayment Acc No.

III. Thông Tin Tài Khoản Thấu Chi / Overdraft Account Details

(Chỉ áp dụng cho mở tài khoản mới / applied to new account opened)

Loại tài khoản                            Tài  Khoản Thấu Chi                                 Loại tiền tệ: VND

Type of account                          Overdraft Account                                     Currency

Mục đích mở tài khoản              Giao dịch

Account opening purpose            Transact

Nguồn tiền cho tài khoản

Source of Fund used for account(s)

 • Lương cơ bản                        ¨ Lương  cơ bản và hoa hồng           ¨ Hoa hồng                                  ¨ Thừa kế

Base salary                                  Base salary and commission               Commission only                          Inheritance

 

 • Thắng xổ số

Winning lottery

 • Bán bất động sản

Sale of asset or property

 • Đầu tư

Investment

 • Lợi nhuận kinh doanh

Business interest

 • Tiết kiệm cá nhân

Personal savings

 • Trợ cấp từ cha mẹ

Contribution from parents

 • Trợ cấp từ vợ/chồng

Contribution from spouse

 • Khác (vui lòng ghi rõ)

Others (please specify):                                                    

 1. Dành Cho Tài Khoản Chung / For Joint Account                                                                                                                                                   

 

1. Thông tin của chủ tài khoản được chọn dưới đây sẽ áp dụng cho tài khoản chung được mở theo đơn này.

Information of the below selected applicant shall be applied to the joint account(s) opened under this form.

Bên vay thứ nhất / First Borrower

Bên vay thứ hai / Second Borrower

 1. Phương thức điều hành tài khoản chung được chọn dưới đây sẽ áp dụng cho tài khoản được mở theo đơn này.

The joint account operation method selected below shall be applied to the account(s) opened under this form.

 • “Bất kỳ chữ ký nào” / “Either to sign”

Cho yêu cầu này, chúng tôi đồng ý rằng chữ ký của bất kỳ một ai trong chúng tôi về hoặc liên quan đến bất kỳ một vấn đề gì đối với tài khoản chung sẽ ràng buộc các đồng chủ tài khoản khác và đồng ý ủy quyền cho mỗi đồng chủ tài khoản khác được toàn quyền điều hành tài khoản chung, bao gồm cả việc thực hiện các giao dịch, thay đổi thông tinvà đóng tài khoản bằng cách đưa ra chỉ thị cho Ngân Hàng và có quyền đưa ra bất kỳ các chỉ thị điều hành tài khoản nào khác mà không cần chúng tôi cùng ký. Chúng tôi xác nhận đã đọc và hiểu rõ các quy định liên quan đến tài khoản

chung tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Ngân Hàng và đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản này.

For this request, we, the undersigned, hereby agree that the signature of any one of us on or in relation to any matter regarding the joint account will bind the other joint account holders and that each joint account holder is hereby authorised to have full powers to operate the joint account, including to conduct any transaction, to update account information and close accounts by way of giving instructions to the Bank, and have the right to give any other instructions to operate the joint account without requiring our joint signatures. We have read and understood the provisions relevant to joint account in the General Terms and Conditions of the Bank and agree to be bound by them.

 • “Cả hai chữ ký” / “Both to sign”

Cho yêu cầu này, chúng tôi đồng ý rằng bất kỳ một vấn đề gì đối với tài khoản chung sẽ yêu cầu sự đồng ý của các đồng chủ tài khoản bằng cách đưa ra chỉ thị hợp lệ. Chúng tôi xác nhận đã đọc và hiểu rõ các quy định liên quan đến tài khoản chung tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Ngân Hàng và đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản này.

For this request, we, the undersigned, hereby agree that any matter regarding the joint account is required all of our agreement by way of giving instructions to the Bank. We have read and understood the provisions relevant to joint account in the General Terms and Conditions of the Bank and agree to be bound by them.

 1.  
 2. Phương Án Sử Dụng Vốn / Capital Usage Plan                                                                                                                                                           

 

 • Xây nhà

House construction

 • Sửa nhà

Home renovation

 • Du lịch

Travel

 • Mục đích khác:

Other purpose:

 • Mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình

Personal Expenditure

 • Mua phương tiện đi lại

Means of Transportation

 • Học tập/Chữa bệnh

Medical/Educatio

 


Xác Nhận Của Khách Hàng / Borrower(s)’ Confirmation                                                                                                                                           

 

 

 1. Tôi/Chúng tôi, bằng việc ký tên vào đơn này, xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung (Bản Điều Khoản và Điều Kiện của tài khoản chính Premier đối với khách hàng Premier) và Biểu Phí của Ngân Hàng (sau đây gọi là “Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện”) và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện tại từng thời điểm, được đăng trên trang web của Ngân Hàng khi khách hàng có yêu cầu, sẽ được cung cấp miễn phí tại bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của Ngân Hàng. Tôi/ Chúng tôi có giữ một (1) bản sao Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện và sẽ giữ các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện tại từng thời điểm. Tôi/ Chúng tôi hiểu, đồng ý rằng Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện (và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện tại từng thời điểm), cùng với Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Tiện Ích Thấu Chi này, Hợp Đồng Tín Dụng, Hợp Đồng Cầm Cố và Thông Báo Chấp Thuận Mở Tài Khoản của Ngân hàng (không cần chữ ký và con dấu của Ngân hàng) cấu thành Hợp Đồng Mở Và Sử Dụng Tài Khoản giữa tôi/ chúng tôi và Ngân Hàng. Tôi/ Chúng tôi đồng ý tuân thủ và việc sử dụng tài khoản hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tài khoản do Ngân Hàng cung cấp sẽ được xem là sự chấp thuận của tôi/ chúng tôi đối với Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện tại từng thời điểm.

I/We, the undersigned, acknowledge that I have read and understood the associated terms and conditions, including but not limited to the General Terms and Conditions (Premier Master Account Terms and Conditions for Premier customers) and Tariff issued by the Bank (hereafter called the “Terms and Conditions”) and the updated/amended versions from time to time, which is available at the Bank’s website or, upon customer’s request, will be provided free of charge at any branch or transaction office of the Bank. We keep one (1) copy of the Terms and Conditions and will keep the updated/amended versions from time to time. We understand, agree and accept that the Terms and Conditions and the updated/amended versions from time to time, together with this Overdraft Application, Credit Agreement, Pledge Agreement and Account Acceptance notification from the Bank (without bank’s chop and signature), shall together form the Contract of Opening and Use of Account between us and the Bank. We agree to comply and the use of the account or of any account related services provided by the Bank is also our acceptance with them and the updated/amended versions from time to time.

 

 1. Tôi/ Chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có quyền chuyển các thông tin cá nhân của tôi/ chúng tôi cho bên thứ ba theo Phụ lục của Bản Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin Khách Hàng, Hoạt Động Quản Lý Rủi Ro Tội Phạm Tài Chính và Tuân Thủ Thuế.

I/We agree that the Bank has all rights to transfer our personal information to third parties, according to Annex of General Terms and Conditions in relation to Collection and Use of Customer Information, Financial Crime Risk Management Activity, and Tax Compliance.

 

 1. Tôi/Chúng tôi cam kết sử dụng Tài Khoản Thấu Chi cho mục đích đã nêu và Ngân hàng có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho tôi/chúng tôi nếu Ngân hàng nhận thấy Tài Khoản Thấu Chi của tôi/chúng tôi đã được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích khác với mục đích đã nêu hoặc mục đích không được phép thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, của Tập đoàn HSBC hay các hiệp ước, cam kết quốc tế mà Ngân hàng phải tuân thủ.

I/We undertake to use the Overdraft Account for the purpose as determined herein and that the Bank may suspend, terminate the provision of banking services to me/us if the Bank identified that my/our personal Overdraft Account has been used for business activities or for the purpose other than agreed herein or impermissible by the applicable law, the HSBC Group or any other international treaties or conventions in which the Bank must comply with.

 

 1. Tôi/Chúng tôi cam kết:
  1. Chấp nhận các quy định về cho vay và bảo đảm tiền vay của pháp luật và của HSBC;
  2. Tạo điều kiện để Quý Ngân hàng kiểm tra việc sử dụng tiền vay;
  3. Trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn;
  4. Chịu trách nhiệm về sự chính xác và trung thực của các hồ sơ/tài liệu do tôi gửi đến Quý Ngân hàng

I/We undertake:

 1. Accept the provisions of lending and collateral of applicable laws and HSBC’s policies;
 2. Support the Bank in loan purpose validation;
 3. To repay loan principals and interests in full on due dates;
 4. Be responsible for the accuracy and truthfulness of the documents / documents to the Bank

 

 1. Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng chữ ký dưới đây của tôi/chúng tôi cũng là chữ ký mẫu mà Ngân Hàng sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do tôi/chúng tôi gửi đến Ngân Hàng.

I/We confirm that my/our signature(s) below is/are also the specimen signature(s) that the Bank shall use to verify my/our instructions to the Bank.

 

 1. Hợp Đồng Mở và Sử dụng Tài Khoản sẽ có hiệu lực kể từ ngày ghi trên Thông Báo Chấp Thuận Mở Tài Khoản của Ngân hàng và chấm dứt khi tài khoản đóng phù hợp với các quy định tại Các Bản Điều Khoản Và Điều Kiện.

The Contract Of Opening And Use Of Account shall become effective as from the date mentioned in Account Acceptance notification from the Bank and shall be terminated upon account closure in accordance with the Terms And Condition.

Tên và chữ ký Bên vay thứ nhất

Name and signature of first Borrower

Tên và chữ ký Bên vay thứ hai

Name and signature of second Borrower

 

 

 

SV

 

Ngày  làm đơn / Date of Application:                                                                                                             

 

 

 

 

 

Ngày  làm đơn / Date of Application:                                                                                                             

Tài Khoản Thấu chi của Quý Khách không được phép sử dụng cho các giao dịch tiền mặt cũng như các giao dịch thanh toán cho dư nợ thẻ tín dụng tại HSBC

 

V. Dành Cho Ngân Hàng / For Bank Use Only                                                                                                                                                               

Lập bởi / Prepared by

Phê duyệt bởi / Approved by

Kiểm tra bởi / Checked by

Tên/Mã số Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng / RM Name/Code:

 

 

 

 

Ngày / Date

Phòng Giao Dịch/Chi Nhánh / TO/Branch

Tên & chữ ký / Name & signature

 

 

 

 

 

Ngày / Date

Phòng Giao Dịch/Chi Nhánh / TO/Branch

Tên & chữ ký / Full Name & signature

 

 

 

 

Ngày / Date

Phòng Giao Dịch/Chi Nhánh / TO/Branch Đã kiểm tra AML /AML conducted (Blacklist/ SCC/ Worldcheck/CRRT)