Luật sư tư vấn:

Theo Quy định số 09-QĐ/VPTW ngày 22-09-2017 Một số chế độ chỉ tiêu hoạt động của các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Quyết định so 99-QĐ/TW ngày 30-05-2012 về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Chế độ chi xây dựng và thẩm định trình tỉnh ủy, thành ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ban hành văn bản theo Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm: nghị quyết, quy chế, quy định, đề án.

1-      Chi xây dựng văn bản

a)     Đối với văn bản mới

-     Văn bản do tỉnh ủy, thành ủy quyết định ban hành: Tổng mức kinh phí tối đa 30.000.000 đồng/văn bản.

-     Văn bản do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định ban hành: Tổng mức kinh phí tối đa 20.000.000 đồng/văn bản.

b)      Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung

Tùy theo nội dung, phạm vi sửa đổi, tổng mức kinh phí tối đa bằng 50% Điểm a, Khoản này.

c)      Trường hợp văn bản có phạm vi nghiên cửu rộng, nội dung phức tạp, cơ quan chủ trì lập dự toán trình ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyêt định.

d)      Tổng mức kinh phí quy định tại Điểm a, b, c Khoản này được chi cho một số nội dung cụ thể sau đây:

-     Xây dựng kế hoạch, đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết và biên tập, chỉnh sửa đến hoàn chỉnh văn bản; soạn thảo báo cáo giải trình (nếu có), tờ trình và văn bản chỉ đạo.

-     Chi họp, hội thảo (chế độ chi thực hiện theo quy định hiện hành); chi bồi dưỡng các bộ phận văn thư, đánh máy, in ấn, nhân sao, phát hành tài liệu; bồi dưỡng cho công tác lập dự toán và quyết toán kinh phí.

Mức phân bổ kinh phí chi cho các nội dung trên do lãnh đạo cơ quan được giao chủ trì xem xét, quyết định cụ thể.

e) Chi văn phòng phẩm được thanh toán từ kinh phí thường xuyên của cơ quan chủ trì ì

f) Đối với các văn bản có sử dụng tài liệu nước ngoài, phải điều tra xã hội học, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định về nội dung, đối tượng, phạm vi điều tra. Chế đọ chi cho dịch thuật và điều tra xã hội học thực hiện theo các quy định hiện hành.

2-      Chi cho công tác thẩm định văn bản

Tổng mức kinh phí cho việc thẩm định văn bản như sau:

-     Văn bản ưình tỉnh ủy: Mức chi tối đa 5.000.000 đồng/văn bản.

-     Văn bản trình ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy: Mức chi tối đa 3.000.000 đồng/văn bản.

Kinh phí thẩm định do cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định chi.

 

Mức chi xây dựng một số văn bản khác trình tỉnh ủy, thành ủy; ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy:

1-      Xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của tỉnh ủy, thành ủy: Mức chi tối đa 20.000.000 đồng/chương trình; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của tỉnh
ủy, thành ủy: Mức chi tối đa 10.000.000 đồng/chương trinh.

2-     Xây dựng chương trình làm việc năm của tỉnh ủy, thành ủy: Mức chi tối đa 5.000.000 đồng/chương trình.

3-     Chi soạn thảo chỉ thị; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết (không xây dựng đề án) của cấp ủy tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy: Mức chi tối đa 3.000.000 đồng/văn bản.

4-     Chi xây dựng báo cáo định kỳ năm của tỉnh ủy, thành ủy: Mức chi tối đa 10.000.000 đồng/báo cáo.

5-      Xây dựng các báo cáo khác: Mức chi tối đa 6.000.000 đồng/báo cáo, bao gồm:

-     Báo cáo sơ kết, tống kết chuyên đề thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy.

-     Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm của tỉnh ủy, thành ủy.

-     Báo cáo công tác tài chính đảng hàng năm và nhiệm kỳ trình tỉnh ủy, thành ủy.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)