Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Quy định cụ thể như sau:

Theo Điều 16 Nghị định 91/2019/NĐ-CP:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình mà gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp đưa chất thải, chất độc hại lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Luật Minh Khuê phân tích chi tiết quy định trên như sau:

 

1. Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đất đai 2013

Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 quy định những hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

- Lấn, chiếm, huỷ hoại đất đai.

- Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

- Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai.

- Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

- không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

- Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, hành vi càn trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Điều 38 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về Thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính như sau:

a. Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp xã có quyền

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 5.000.0000 đồng;

- Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xoá, sữa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại trình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

b. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

- Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xoá, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

- Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn;

- Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, bao gồm các biện pháp sau:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP;

+ Buộc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai;

+ Buộc trả lại đất sử dụng không đúng quy định;

+ Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất;

+ Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê, tiền cho thuê lại đất không đúng quy định của pháp luật trong thời gian sử dụng đất còn lại;

+ Buộc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai;

+ Buộc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định;

+ Buộc chấm dứt hợp đồng mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện quy định;

+ Buộc sử dụng đất đúng theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất;

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc đại giới hành chính như trước khi vi phạm;

+ Buộc cung cấp hoặc cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai;

+ Buộc thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp quy định tại Điều 24 Nghị định 91/2019/NĐ-CP;

+ Buộc nộp Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại Điều 35 Nghị định 91/2019/NĐ-CP;

+ Huỷ bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Xử lý tài sản tạo lập không hợp pháp quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 91/2019/NĐ-CP;

+ Thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với trường hợp phải thu hồi đất quy định tại các Điều 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30 và 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Lưu ý: Thẩm quyền phạt tiền quy định trên là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân đối với chức danh đó.

 

3. Mức xử phạt hành vi gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác

Điều 16 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về Gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác, theo đõ:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình mà gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp đưa chất thải, chất độc hại lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp đào bớt, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các trường hợp trên.

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm hành chính.

Nếu có bất cứ vấn đề hay thắc mắc gì liên quan đến vấn đề trên, vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn pháp luật đất đai19006162 để được đội ngũ chuyên viên hỗ trợ khách hàng của Luật Minh Khuê tư vấn trực tiếp. Trân trọng!