Nền kinh tế ngầm hay khu vực kinh tế ngầm (Itnciergroưnd economy or illegal activity) là khái niệm dùng để chỉ các hoạt động kinh tế bất hợp pháp (sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả) hoặc các hoạt động bị che giấu (không khai báo) đế trốn thuế. Khi nói đến nền kinh tế ngầm, chúng ta cần chú ý hai điểm. Một là, giá trị của các hoạt động kinh tế ngầm thường không được tính vào GDP. Hai là, phương tiện trao đổi mà nó sử dụng là tiền mặt. Trong các mô hình kinh tế, chúng ta giả định công chúng và ngân hàng thương mại nắm giữ toàn bộ tiền mặt do ngân hàng trung ương phát ra. Nhưng thực ra đây chỉ là giả định để đơn giản hoá. Trên thực tế, khu vực kinh tế ngầm (không nằm trong mô hình kinh tế) nắm giữ một lượng lớn tiền mặt. Khi lạm phát cao, khu vực này cũng đóng một khoản thuế lạm phát lớn cho chính phủ. Ví dụ, nếu tỷ lệ lạm phát là 10%, thì một người buôn ma tuý nắm giữ 100 triệu đồng tiền mặt phải đóng thuế lạm phát 10 triệu đồng cho chính phủ.