Ngoại hối (FOREIGN EXCHANGE) là đồng tiền - tiền tệ nước ngoài - được sử dụng trong thanh toán thương mại quốc tế giữa các quốc gia. Giao dịch ngoại hối là phương tiện qua đó thiết lập giá trị cho hàng hóa tiêu dùng và chế tạo được nhập hoặc xuất

giữa các quốc gia. Bên cho vay và bên vay giải quyết các nghĩa vụ nợ thương mại quốc tế như: hối phiếu ngân hàng, hối phiếu thương mại, giấy chấp nhận thanh toán của ngân hàng, và thư tín dụng, bằng cách trao đổi những đồng tiền khác nhau với tỉ giá đã thỏa thuận.

Kết quả của toàn bộ giao dịch thương mại quốc tế này giúp các định chế tài chính tích lũy những đồng tiền dự trữ khác nhau, từ việc thanh toán khoản vay bởi những nhà vay nước ngoài, và cũng từ thương mại xuất nhập khẩu cung cấp vốn thay mặt khách hàng của ngân hàng.

Thị trường ngoại hối liên ngân hàng là thị trường phi tập trung, một mạng lưới các ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, nhà môi giới, và khách hàng liên lạc với nhau qua telex và điện thoại, thông qua những trung tâm tài chính lớn của thế giới. Những hãng giao dịch ngoại hối cũng trao đổi hoặc đầu cơ bằng những đồng tiền khác nhau, thường dự đoán sự lên giá tương lai của những đồng tiền mạnh so với những đồng tiền yếu thông qua thị trường tương lai giao dịch ngoại hối và thị trường tiền tệ kỳ hạn.

Ngày giá tị giao đổi ngoại hối:

HÔM NAY

Ngày giao dịch

NGÀY MAI

NGÀY MỐT

HƠN HAI NGÀY

Ngày giao tiền mặt

(đôla Mỹ, đôla Canada, peso Mexicô)

Ngày giao tiền ngay

Cho đô la Canada

Ngày mai/ngày mốt

Ngày giao ngay

Ngày giao ngày mai/ngày mốt

Ngày giao sau