Người môi giới chứng khoán tại sàn giao dịch (FLOOR BROKER) là người môi giới thực thi các lệnh mua và bán chủ yếu cho những Người khác trên sàn giao dịch của sở giao dịch chứng khoán; đôi khi người ấy còn được gọi là người môi giới của người môi giới. Người môi giới tại sàn giao dịch mỗi ngày làm việc thường đi tới lui khoảng 15 dặm.

A broker who executes buy and sell orders mainly for others on the trading floor of a stock exchange; he is also sometimes known as two-dollar broker. A floor broker often walks fifteen miles a day on the fob.