Người mua phải coi chừng (CAVEAT EMPTOR) là tiếng La-tinh có nghĩa: “Để người mua phải coi chừng”, nghĩa là phải kiểm tra kỹ trước khi đầu tư.

Latin expression meaning: “Let the buyer beware,” i.e., investigate before you invest.