Nhà phân tích đầu tư (INVESTMENT ANALYST) là người được một tổ chức mướn để nghiên cứu và cho biết về các tình hình thị trường chứng khoán và sự lên hoặc xuống của các cổ phiếu công ty: Nhà phân tích đầu tư dự báo rằng giá các kim loại chẳng hạn như đồng sẽ tăng trở lại.

A person employed by an organization to study and advise on stock market conditions and the rise or fall of company shares: The investment analyst predicted that the price of metals such as copper would rise again.