1. Thế nào là an ninh quốc gia?

"An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập. chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc".

An ninh quốc gia bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng-văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại...trong đo an ninh chính trị là cốt lõi, xuyên suốt.

 

2. Bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

Căn cứ Điều 3 Luật Công an nhân dân 2014: "Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thấy bại các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia".

- Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, nền kinh tế, nền văn hoá, an ninh quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia là những đối tượng, địa điểm, công trình, cơ sở về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học-kĩ thuật, văn hoá, xã hội thuộc danh mục cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, các cơ quan tổ chức, công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

 

3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

+ Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ: Đây là các hoạt động bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, Nhà nước, bảo vệ các cơ quan đại diện, cán bộ, lưu học sinh và người lao động Việt Nam đang công tác, học tập và lao động ở nước ngoài. Phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá hệ thống chính trị, gây chia rẽ mất đoàn kết, là tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ luôn là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, thường xuyên và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân của các ngành các cấp.

+ Bảo vệ an ninh kinh tế: là bảo vệ sự ổn định, phát triển vững mạnh của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chống các biểu hiện chệch hướng và các hoạt động phá hoại cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, phá hoại nền kinh tế, gây ảnh hưởng tác hại đến lợi ích của quốc gia. Bảo vệ đội ngữ cán bộ quản lí kinh tế, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh giỏi không để nước ngoài lôi kéo mua chuộc gây tổn thất hoặc làm chuyển hướng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

+ Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng: an ninh văn hoá, tư tưởng là sự ổn định và phát triển bền vững của văn hoá, tư tưởng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng là bảo vệ sự đúng đắn vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần xã hội, bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hoá, văn nghệ. Đấu tranh chống lại sự công kích, bôi nhọ, nói xấu của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn các hoạt động truyền bá văn hoá phẩm phản động, đồi trụỵ, thiếu lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mĩ tục của dân tộc Việt Nam.

+ Bảo vệ an ninh dân tộc: là bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc, đảm bảo cho tất cả các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam cùng phát triển theo đúng Hiến pháp, pháp luật của nhà nước, ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân tộc ít người để gây kích động gây chia rẽ giữa các dân tộc, xâm hại đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

+ Bảo vệ an ninh tôn giáo: bảo vệ an ninh tôn giáo là đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân nhưng đồng thời cũng kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng. Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các tôn giáo, giữa cộng đồng dân cư theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo.

+ Bảo vệ an ninh biên giới: biên giới quốc gia là hàng rào pháp lí ngăn cách chủ quyền quốc gia và không gian hợp tác phát triển với các nước mà trước hết là với các nước láng giềng. Việc bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia được Đảng và Nhà nước đặt ra như là một nhiệm vụ chiến lược vô cùng quan trọng. Bảo vệ an ninh biên giới là bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới cả trên đất liền và biển, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới từ phía nước ngoài, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng trên tinh thần "giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển, đảo. Chống lại các thế lực thù địch lợi dụng việc xuất nhập cảnh, quá cảnh tại Việt Nam để tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Bảo vệ an ninh thông tin: an ninh thông tin là sự an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật. Bảo vệ an ninh thông tin là một bộ phận quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm khác nhằm khai thác sử dụng hệ thống thông tin liên lạc gây thiệt hại cho an ninh quốc gia của nước ta, chống lộ những thông tin bí mật của nhà nước, ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép.

 

4. Nguyên tắc  nhiệm vụ vảo vệ an ninh quốc gia

+ Tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự quản lí thống nhất của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt.

+ Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế-văn hoá, xã hội, phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh, quốc phòng với hoạt động đối ngoại.

+ Chủ động phòng ngừa đấu tranh đánh bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

 

5. Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

 Căn cứ khoản 1 Điều 15 Luật an ninh quốc gia 2004 quy định các biện pháo bảo vệ an ninh quốc gia:

+ Vận động quần chúng là việc huy động và sử dụng sức mạnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự.

+Biện pháp pháp luật là cách thức, phương pháp xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế và sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế để bảo vệ an ninh trật tự.

+ Biện pháp ngoại giao

+ Biện pháp kinh tế

+ Biện pháp khoa học, kĩ thuật

+ Biện pháp nghiệp vụ, vũ trang

Trật tự an toàn xã hội: là trạng thái xã hội bình yên trong đó mọi người được sống yên bình trên cơ sở sự bảo vệ của các quy phạm pháp luật, các quy tắc và chuẩn mực đạo đức, pháp lí. Đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội bao gồm các hoạt động: chống tội phạm, giữ gìn trật tự nơi công cộng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn, bài trừ tệ nạn xã hội...đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

 Trên đây là những chia sẻ của Luật Minh Khuê về nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, hi vọng đó là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích giành cho bạn. Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi.