Cơ sở pháp lý có liên quan và được sử dụng trong bài viết:

- Chỉ thị 05/CT-VKSTC về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân.

1. Mở đầu vấn đề 

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và ngày này cũng chính là ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân là một hệ thống cơ quan nhà nước độc lập trong cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước.

Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức theo ngành dọc ở 4 cấp, gồm:

  • - Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (hiện có 3 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh)
  • - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (hiện có 63 Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh).
  • - Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (hiện có 710 Viện kiểm sát cấp huyện tại 710 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân có các Viện kiểm sát quân sự, gồm:

  • - Viện kiểm sát quân sự Trung ương.
  • - Viện kiểm sát quân sựquân khu và tương đương.
  • - Viện kiểm sát quân sựkhu vực.

Toàn bộ hệ thống Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp đặt dưới sự quản lý, chỉ đạo và điều hành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Nhiệm kỳ của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ngày 08/6/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí của Ngành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích hoạt động của mình, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành phản ánh kịp thời, thường xuyên về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hoạt động thông tin, tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân còn chưa phong phú, sâu sắc và kịp thời; việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa các đơn vị trong Ngành với các cơ quan thông tin, báo chí trong và ngoài Ngành có lúc còn thụ động, chưa kịp thời.

Nội dung chỉ thị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành kiểm sát nhân dân theo quy định của Chỉ thị 05/CT-VKSTC về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân đây, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác tuyên truyền, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm sau đây:

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền

Nhiệm vụ tiếptục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác này để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

3. Thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về cải cách tư pháp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và trong các đạo luật về tư pháp; về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nguyên tắc công tác mà VKSND đã xác định, kiên trì

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp tăng cường thông tin, tuyên truyền về các nguyên tắc công tác mà Viện kiểm sát nhân dân đã xác định và kiên trì thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Kiểm sát viên là phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; về kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chú trọng việc thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; về kết quả công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu về chân dung người cán bộ kiểm sát là kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai và tận tâm phục vụ nhân dân.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền bảo đảm chất lượng, phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người dân và xã hội. Các tin bài đăng trên báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử và nội dung chương trình phát thanh, truyền hình phải đáp ứng yêu cầu về tính chính trị, bảo đảm tính khách quan, trung thực, tính nghiệp vụ; gắn công tác tuyên truyền với công tác đào tạo, phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả thông tin tuyên truyền

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và các mạng xã hội. Tiếp tục phối hợp xây dựng phim truyền hình, phim tài liệu về ngành Kiểm sát nhân dân, tăng tần suất, thời lượng phát sóng và mở rộng kênh phát sóng Chương trình Truyền hình Kiểm sát.

7. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền và đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân; Tổ tuyên truyền của Viện kiểm sát Quân sự trung ương và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân.

Xây dựng cơ chế khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền. Tăng cường các điều kiện bảo đảm nhằm tạo điều kiện tốt để các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí của Ngành phát triển mạnh mẽ và vững chắc.

Theo đó, cuối Chỉ thị 05/CT-VKSTC về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân có quy định:

- Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng nội dung, phương thức hoạt động thông tin, tuyên truyền của Ngành; chú trọng công tác quản lý, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên; tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động cho các cộng tác viên.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này; phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan thông tin, báo chí trong và ngoài Ngành; định kỳ hàng năm báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả thực hiện.

(MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên tập).