1. Khái niệm quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự

Quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự là hoạt động được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật. 

Mục đích của hoạt động này là bảo vệ sự an toàn cho con người, bảo vệ tài sản và bảo vệ môi trường trước các thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp khác.

Lưu ý về nội dung hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự như sau:

- Hợp tác quốc tế về trao đổi thông tin, dự báo và cảnh báo về thảm họa

- Hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong việc ứng phó với thảm họa và hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

- Hợp tác về đào tạo, huấn luyện và tổ chức diễn tập để nâng cao năng lực ứng phó thảm họa

- Hợp tác về đầu tư và hỗ trợ nhân đạo để giảm thiểu thiệt hại do thảm họa gây ra.

 

2. Nội dung quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự

Theo quy định của pháp luật tại Điều 42 Luật Phòng thủ dân sự 2023 quy định về nội dung và trách nhiệm quản lý của nhà nước về phòng thủ dân sự như sau:

Về nội dung quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự:

- Ban hành trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng thủ dân sự; xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng thủ dân sự;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiến thức về phòng thủ dân sự;

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, công trình và bảo đảm trang thiết bị phòng thủ dân sự.

- Hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự;

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi ;phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về phòng thủ dân sự.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự:

- Chính phủ đảm bảo quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự trên toàn quốc;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự trong lĩnh vực được phân công;

- Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thì chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự tại địa phương.

Như vậy, theo quy định trên thì nội dung quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự bao gồm những quy định như sau:

- Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng thủ dân sự;

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng thủ dân sự

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng thủ dân sự.

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, công trình và bảo đảm trang thiết bị phòng thủ dân sự;

- Hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về phòng thủ dân sự. 

 

3. Cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự

Cơ quan quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự là một hệ thống quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn, bảo vệ và sự sống của người dân trong mọi tình huống nguy cơ. Đây là trách nhiệm hàng đầu của:

- Ủy ban nhân dân các cấp: Là cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm cơ bản về tổ chức, lãnh đạo thực hiện công tác phòng thủ dân sự tại địa phương. Các Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã phải có kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo sự sẵn sàng chiến đấu, sự an toàn của nhân dân trong trường hợp chiến đấu khẩn cấp.

- Bộ QUốc phòng: là cơ quan chủ trì việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và phòng thủ, có trách nhiệm lớn trong việc đảm bảo sự chuẩn bị và sẵn sàng của lực lượng vũ trang bao gồm lực lượng dân quân tự vệ và các tổ chức quân đội trong phòng thủ dân sự.

- Bộ Công an: là cơ quan chịu trách nhiệm duy trì trật tự an toàn trong hoạt động phòng thủ dân sự, bảo vệ tài sản và sự an toàn của công dân. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan để đảm bảo rằng công tác phòng thủ dân sự được triển khai hiệu quả.

- Các cơ quan nhà nước khác liên quan: Bao gồm các Bộ, các ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Tài chính,.. Các cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các nguồn lực, hỗ trợ và định hướng chính sách phòng thủ dân sự.

Tất cả các cơ quan này cần phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch chuẩn bị kịp thời nhằm đảm bảo sự sẵn sàng và ứng phó với mọi tình huống nguy cơ, từ các thảm họa thiên nhiên đến các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng giúp bảo vệ an toàn và sự sống của người dân nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. 

Lưu ý: Theo quy định của pháp luật tại Điều 19 Nghị định 02/2019/NĐ-CP quy định về cơ quan quốc tế về phòng thủ dân sự được quy định như sau"

- Bộ QUốc phòng là cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự có các nhiệm vụ sau đây:

- Nhận thông tin dự báo, cảnh bảo và thông tin liên quan đến thảm họa từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định;

- Cung cấp thông tin về thảm họa cho các cơ quan, tổ chức quốc tế theo quy định;

- Hằng năm, chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo, huấn luyện, diễn tập và đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu khoa học chuyên giao công nghệ trong ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai kế hoạch hợp tác với các nước theo quy định;

- Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan đến việc tổ chức thực hiện hoạt động quốc tế về ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quản lý;

- Đề xuất ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn;

- Đề xuất với chính phủ và thủ tướng chính phủ về kêu gọi hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về ứng phó thảm họa và tìm  kiếm cứu nạn.

Bộ Ngoại giao: 

- Kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế cho Việt Nam trong việc ứng phó, tìm kiếm cứu bạn và khắc phục thảm họa từ chiến tranh, đồng thời là đầu mối của Việt Nam trong việc hỗ trợ các quốc gia theo chỉ đạo của Chính Phủ;

- Chủ trì liên lạc với các quốc gia khác, vùng lãnh thổ để phối hợp hỗ trợ cho người và phương tiện của Việt Nam khi xảy ra thảm họa cũng như hỗ trợ người và phương tiện của các quốc gia khác theo yêu cầu;

- Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý chất thải phóng xạ và ứng phó thảm họa môi trường.

- Bộ Khoa học và công nghệ chủ trì việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng phó về sự cố bức xạ và hạt nhân

- Bộ Y tế chủ trì việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng bệnh, chữa bệnh, ứng phó dịch bệnh, thảm họa, chiến tranh; hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ y tế nhằm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau:Nguyên tắc xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự

Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Nội dung quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự bao gồm nội dung nào? Bạn đọc có thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc liên hệ qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết về vấn đề này nhé.