Luật sư tư vấn:

Theo Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH ngày 15-07-2020, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05-12-2017 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29-7-2019 sửa đổi, bố sung, bãi bỏ một số điều khoản của các thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ Thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22-7-2016 Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu. Quy định quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu:

 

1. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu ?                                                        

Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu:

1.    Ban hành, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu. 

2.     Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

3.     Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

4.     Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

5.     Quản lý hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước.

6.     Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7.     Hợp tác quốc tế về đấu thầu.

 

2. Trách nhiệm quản lý hoạt động đấu thầu ?

Trách nhiệm của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ

1.    Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

2.     Thủ tướng Chính phủ thực hiện trách nhiệm sau đây:

a)    Quyết định các nội dung về đấu thầu quy định tại Điều 73 của Luật này đối với các dự án thuộc thẩm quyền của mình;

b)     Phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt;

c)    Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d)    Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1.    Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

2.     Ngoài quy định tại khoản 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm sau đây:

a)    Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b)    Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu;

c)    Thực hiện các nhiệm vụ khác về đấu thầu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các cấp:

Bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

1.    Thực hiện quản lý công tác đấu thầu;

2.     Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

3.     Giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu;

4.    Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

5.   Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đấu thầu;

6.    Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp là người có thẩm quyền thì còn phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu (Trách nhiệm của người có thẩm quyền); trường hợp là chủ đầu tư thì còn phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 74 của Luật này (Trách nhiệm của chủ đầu tư) trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

 

Trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

1.    Quản lý và vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2.     Bảo mật thông tin trong quá trình đấu thầu qua mạng theo quy định.

3.    Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện đấu thầu qua mạng và đăng ký, đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4.    Lưu trữ thông tin phục vụ công tác tra cứu, theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

5.    Thông báo công khai điều kiện về hạ tàng công nghệ thông tin của người sử dụng khi tham gia đấu thầu qua mạng.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)