Nội dung xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gồm những nội dung sau:

1. Xác định phạm vi, diện tích, khu vực môi trường bị suy giảm chức năng, tính hữu ích

Theo quy định tại khoản 1 Điều 132 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì việc xác định phạm vi, diện tích, khu vực môi trường bị suy giảm chức năng, tính hữu ích đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình trạng môi trường, từ đó đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả:

* Xác định giới hạn, diện tích của khu vực, vùng lõi bị suy giảm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng:

- Mục đích: Xác định khu vực bị suy giảm chức năng, tính hữu ích nghiêm trọng nhất trong khu vực nghiên cứu.

- Nội dung:

+ Xác định các tiêu chí đánh giá mức độ suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường (ví dụ: chất lượng nước, đất, không khí; hệ sinh thái; tài nguyên thiên nhiên).

+ Thu thập dữ liệu về tình trạng môi trường hiện tại trong khu vực nghiên cứu.

+ Phân tích dữ liệu và đánh giá mức độ suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường tại từng vị trí.

+ Xác định ranh giới của khu vực, vùng lõi bị suy giảm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng dựa trên kết quả đánh giá.

* Xác định giới hạn, diện tích vùng đệm trực tiếp bị suy giảm:

- Mục đích: Xác định khu vực xung quanh khu vực lõi bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường.

- Nội dung:

+ Xác định các yếu tố ảnh hưởng từ khu vực lõi đến vùng đệm (ví dụ: ô nhiễm, khai thác tài nguyên thiên nhiên).

+ Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến môi trường trong vùng đệm.

+ Xác định ranh giới của vùng đệm trực tiếp bị suy giảm dựa trên kết quả đánh giá.

* Xác định giới hạn, diện tích các vùng khác bị ảnh hưởng từ vùng lõi và vùng đệm:

- Mục đích: Xác định phạm vi ảnh hưởng của khu vực lõi và vùng đệm đến các khu vực khác trong khu vực nghiên cứu.

- Nội dung:

+ Xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường trong các vùng khác (ví dụ: dòng chảy, gió, hoạt động của con người).

+ Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến môi trường trong các vùng khác.

+ Xác định ranh giới của các vùng khác bị ảnh hưởng từ vùng lõi và vùng đệm dựa trên kết quả đánh giá.

* Kết quả:

- Bản đồ thể hiện phạm vi, diện tích, khu vực môi trường bị suy giảm chức năng, tính hữu ích.

- Báo cáo đánh giá chi tiết về tình trạng môi trường trong khu vực nghiên cứu.

- Đề xuất các biện pháp khắc phục và quản lý môi trường phù hợp.

 

2. Xác định các thành phần môi trường bị suy giảm

Việc xác định các thành phần môi trường bị suy giảm đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình trạng môi trường, từ đó đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp:

* Xác định số lượng thành phần môi trường bị suy giảm, loại hình hệ sinh thái, giống loài bị thiệt hại:

- Mục đích: Xác định cụ thể số lượng và loại hình các thành phần môi trường bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy giảm.

- Nội dung:

+ Xác định các tiêu chí đánh giá mức độ suy giảm của từng thành phần môi trường (ví dụ: chất lượng nước, đất, không khí; độ đa dạng sinh học; chức năng hệ sinh thái).

+ Thu thập dữ liệu về tình trạng hiện tại của các thành phần môi trường trong khu vực nghiên cứu.

+ Phân tích dữ liệu và đánh giá mức độ suy giảm của từng thành phần môi trường.

+ Xác định số lượng thành phần môi trường bị suy giảm dựa trên kết quả đánh giá.

+ Phân loại các thành phần môi trường bị suy giảm theo loại hình (ví dụ: nước, đất, không khí, hệ sinh thái).

+ Xác định các giống loài bị thiệt hại do suy giảm môi trường.

* Xác định mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, giống loài:

- Mục đích: Đánh giá mức độ nghiêm trọng của tác động do suy giảm môi trường gây ra đối với từng thành phần môi trường, hệ sinh thái và giống loài.

- Nội dung:

+ Xác định các tiêu chí đánh giá mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, giống loài (ví dụ: mức độ ô nhiễm, mức độ mất đa dạng sinh học, mức độ suy giảm chức năng hệ sinh thái).

+ Đánh giá mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, giống loài dựa trên các tiêu chí đã xác định.

+ Phân loại mức độ thiệt hại thành các cấp độ (ví dụ: nhẹ, trung bình, nặng, nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng).

* Kết quả:

- Báo cáo chi tiết về các thành phần môi trường bị suy giảm trong khu vực nghiên cứu.

- Báo cáo bao gồm:

+ Số lượng thành phần môi trường bị suy giảm, loại hình hệ sinh thái, giống loài bị thiệt hại

+ Mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, giống loài

+ Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm môi trường

+ Đề xuất các biện pháp khắc phục và quản lý môi trường

 

3. Xác định thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Việc xác định thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do suy giảm môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội:

* Xác định thiệt hại trực tiếp do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra:

- Mục đích: Xác định cụ thể những thiệt hại xảy ra ngay lập tức và rõ ràng do suy giảm môi trường gây ra.

- Nội dung:

+ Xác định các loại thiệt hại trực tiếp (ví dụ: thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người; thiệt hại về tài sản; thiệt hại về mùa màng, hoa màu; thiệt hại về hệ sinh thái).

+ Đánh giá mức độ thiệt hại của từng loại thiệt hại trực tiếp.

+ Xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại.

+ Thu thập bằng chứng về thiệt hại trực tiếp (ví dụ: hồ sơ y tế, biên bản thiệt hại tài sản, hình ảnh, video).

* Xác định thiệt hại gián tiếp do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra:

- Mục đích: Xác định những thiệt hại phát sinh sau một thời gian và có thể không dễ dàng nhận biết do suy giảm môi trường gây ra.

- Nội dung:

+ Xác định các loại thiệt hại gián tiếp (ví dụ: thiệt hại về kinh tế - xã hội; thiệt hại về văn hóa - tinh thần; thiệt hại về môi trường lâu dài).

+ Đánh giá mức độ thiệt hại của từng loại thiệt hại gián tiếp.

+ Xác định nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thiệt hại.

+ Thu thập bằng chứng về thiệt hại gián tiếp (ví dụ: số liệu thống kê, báo cáo nghiên cứu, ý kiến chuyên gia).

* Kết quả:

- Báo cáo chi tiết về thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do suy giảm môi trường gây ra.

- Báo cáo bao gồm:

+ Phân loại và mô tả các loại thiệt hại trực tiếp và gián tiếp

+ Mức độ thiệt hại của từng loại thiệt hại

+ Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại

+ Bằng chứng về thiệt hại

+ Đề xuất các biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ các bên liên quan

 

4. Xác định chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường

Việc xác định chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do suy giảm môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội:

* Xác định chi phí khắc phục hậu quả suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường:

- Mục đích: Xác định các khoản chi phí cần thiết để khôi phục chức năng, tính hữu ích của môi trường bị suy giảm.

- Nội dung:

+ Xác định các biện pháp khắc phục hậu quả suy giảm môi trường (ví dụ: xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái, cải tạo đất đai).

+ Đánh giá chi phí cho từng biện pháp khắc phục hậu quả.

+ Lập dự toán tổng chi phí khắc phục hậu quả suy giảm môi trường.

* Xác định chi phí bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân:

- Mục đích: Xác định các khoản chi phí cần thiết để bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan do suy giảm môi trường gây ra.

- Nội dung:

+ Xác định các đối tượng cần được bồi thường thiệt hại (ví dụ: người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi suy giảm môi trường, gia đình người bị nạn, tổ chức bị thiệt hại).

+ Xác định mức độ thiệt hại của từng đối tượng cần được bồi thường.

+ Áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại môi trường để tính toán chi phí bồi thường.

+ Lập dự toán tổng chi phí bồi thường thiệt hại.

* Xác định chi phí phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra:

- Mục đích: Xác định các khoản chi phí cần thiết để phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn do suy giảm môi trường gây ra trong tương lai.

- Nội dung:

+ Xác định các nguy cơ tiềm ẩn do suy giảm môi trường gây ra (ví dụ: thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường).

+ Xác định các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn.

+ Đánh giá chi phí cho từng biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

+ Lập dự toán tổng chi phí phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn.

* Kết quả:

- Báo cáo chi tiết về chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra.

- Báo cáo bao gồm:

+ Phân loại và mô tả các khoản chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài

+ Mức độ cụ thể của từng khoản chi phí thiệt hại

+ Phương pháp tính toán chi phí thiệt hại

+ Dự toán tổng chi phí thiệt hại

+ Đề xuất các biện pháp huy động vốn để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường

 

5. Xác định các biện pháp khắc phục hậu quả suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường

Việc xác định các biện pháp khắc phục hậu quả suy giảm môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội:

* Biện pháp phục hồi chức năng, tính hữu ích của môi trường:

- Mục đích: Khôi phục chức năng, tính hữu ích của môi trường bị suy giảm về trạng thái ban đầu hoặc trạng thái gần với trạng thái ban đầu.

- Nội dung:

+ Xác định các biện pháp phục hồi phù hợp với từng loại môi trường bị suy giảm (ví dụ: xử lý ô nhiễm nước, đất, không khí; phục hồi hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái ven biển).

+ Áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường để thực hiện các biện pháp phục hồi.

+ Giám sát hiệu quả việc thực hiện các biện pháp phục hồi và điều chỉnh khi cần thiết.

* Biện pháp bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân:

- Mục đích: Bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do suy giảm môi trường gây ra.

- Nội dung:

+ Xác định các đối tượng cần được bồi thường thiệt hại (ví dụ: người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi suy giảm môi trường, gia đình người bị nạn, tổ chức bị thiệt hại).

+ Xác định mức độ thiệt hại của từng đối tượng cần được bồi thường.

+ Áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại môi trường để tính toán mức bồi thường.

+ Thực hiện việc bồi thường thiệt hại một cách nhanh chóng, công bằng và hợp lý.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra:

- Mục đích: Ngăn ngừa, giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn do suy giảm môi trường gây ra trong tương lai.

- Nội dung:

+ Xác định các nguy cơ tiềm ẩn do suy giảm môi trường gây ra (ví dụ: thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường).

+ Xây dựng các chương trình phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn.

+ Nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn do suy giảm môi trường gây ra.

* Kết quả:

- Báo cáo đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường.

- Báo cáo bao gồm:

+ Phân loại và mô tả các biện pháp khắc phục theo từng loại môi trường bị suy giảm

+ Tính hiệu quả, khả thi của từng biện pháp khắc phục

+ Chi phí thực hiện từng biện pháp khắc phục

+ Phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục

+ Lịch trình thực hiện các biện pháp khắc phục

+ Đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện các biện pháp khắc phục

Ngoài ra, có thể tham khảo: Môi trường là gì? Vai trò của môi trường là gì? Ý nghĩa bảo vệ môi trường. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.