PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Câu ước là một loại câu trong ngôn ngữ dùng để diễn tả mong muốn, ước muốn hoặc sự hối tiếc, ân hận về một sự việc ở tương lai, hiện tại hoặc quá khứ. Mục đích của câu ước là bày tỏ mong muốn sự việc diễn ra trái ngược với thực tế.

2. Các loại câu ước

- Loại I

+ Cách dùng: Loại câu ước này được sử dụng để diễn tả sự khó chịu, bực bội, hoặc không thể kiên nhẫn của người nói trước một sự việc đang xảy ra ở hiện tại. Người nói mong muốn sự việc này thay đổi.

+ Cấu trúc: S + wish (that) + S + would/could + V_inf

+ Ví dụ: I wish they would stop making noise. (Ước gì họ sẽ không làm ồn nữa.)

- Loại II

+ Cách dùng: Câu ước loại I được sử dụng để thể hiện mong muốn một tình huống trái ngược với thực tế hiện tại, tương tự như câu điều kiện loại 2.

+ Cấu trúc: S + wish (that)+ S + V2/ed / (be->were)

+ Ví dụ: I wish I knew his address. (Ước gì tôi biết địa chỉ anh ta, nhưng thật ra tôi không biết địa chỉ của anh ta.)

- Loại III

+ Cách dùng: Diễn tả ước muốn trái với sự thật ở quá khứ (giống câu điều kiện loại 3)

+ Cấu trúc: S + Wish (that) + S + had + V3/ed

+ Ví dụ: I wish I hadn’t spent so much money. (Tôi ước tôi đã không tiêu quá nhiều tiền, sự thực là tôi đã tiêu rất nhiều tiền.)

=> Lưu ý: I wish = If only (giá mà/ phải chi)

Chúng ta còn có thể dùng "If only" thay cho "I wish" trong cả 3 cấu trúc, nó mang sắc thái mạnh hơn và càng không thể thực hiện được hơn so với "I wish".

Ví dụ: If only Andrew were here. (Giá mà Andrew có ở đây.)

 

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don't know more people.

=> I wish I knew more people.

2. I don't have a key.

=> I wish I had a key.

3. Ann isn't here.

=> I wish Ann were here.

4. It is cold .

=> I wish it weren't cold.

5. I live in a big city (I don't like it).

=> I wish I lived in the countryside. 

Task 2: 

1. I don't understand this point of grammar. I wish I _____ it better.

A. understood

B. would understand

C. had understood

D. understands

2. It never stops raining here. I wish it ______ raining.

A. stopped

B. would stop

C. had stopped

D. will stop

3. I miss my friends. I wish my friends ______ here right now.

A. were

B. would be

C. had been

D. was

4. I should never have said that. I wish I ______ that.

A. didn't say

B. wouldn't say

C. hadn't said

D. says

5. I speak terrible English. I wish I ______ English well.

A. spoke

B. would speak

C. had spoken

D. speaks

6. I cannot sleep. The dog next door is making too much noise. I wish it ______ quiet.

A. kept

B. would keep

C. had kept

D. will keep

7. This train is very slow. The earlier train was much faster. I wish I ____ the earlier train.

A. caught

B. would catch

C. had caught

D. catches

8. I didn't see the TV programme but everybody said it was excellent. I wish I ___ it.

A. saw

B. would see

C. had seen

D. seen

9. I went out in the rain and now I have a bad cold. I wish I ______ out.

A. didn't go

B. wouldn't go

C. hadn't gone

D. went

10. This movie is terrible. I wish we ______ to see another one.

A. went

B. would go

C. had gone

D. go

11. I wish I ____ more careful with my money in the future

A. would be

B. should be

C. could be

D. had been

Task 3:

1. I wish I (see) ____________ her off at the airport yesterday.

>>> had seen

2. Tom wishes he (have) _________ enough money to buy a new car now.

>>> had

3. Mary wishes she (become) _________ an astronaut someday.

>>> became 

4. He wishes he (not/buy) ______________ that old car.

>>> hadn't bought

5. I wish I ………………. one twin sister like my friend Sally. (have)

>>>> had

6. My parents wish they …………………. to the beach this weekend. (go)

>>> would go

7. I’m fed up with the rain. I wish it …………………. (stop)

>>> stopped

8. Jimmy wishes he ………………. old enough to drive a car. (be)

>>> were

9. I wish I ……………………. go to the moon for a vacation. (can)

>>> could 

10. I wish you …………………………… all the time. (not complain)

>>> didn't complain

11. He wished he …………………. harder during the examination. (work)

>>> worked

12. We wish it …………………… raining now. (not be)

>>> weren't

13. She wishes he ………………… a lie with her. (not tell)

>>> didn't tell

14. My father wishes I …………………. the entrance 10 next month. (pass)

>>> would pass

15. She wishes her father …………… here to help her now. (be)

>>> were

16. I wish you …………………. them my phone yesterday. (not give)

>>> hadn't given

17. I wish they …………………… us when we were in the town. (visit)

>>> had visited

18. He wishes for someone ………………… him a work next month. (give)

>>> would give

19. If only I …………………… a trip to Hanoi next week. (take)

>>> would take

20. We wished we …………………… the teacher’s explanation yesterday. (understand)

>>> had understood

21. He missed an exciting sports program. He wishes he …………………. it. (watch)

>>> had watched

22. If only I ……………… more time to finish this work. (have)

>>> had

23. I wish she …………………… to see me yesterday. (come)

>>> had come

24. I wish that someone …………………… able to marry her. (be)

>>> were 

 

PHẦN III. BÀI TẬP NÂNG CAO 

Task 1. Rewrite the second sentences in each pair using “I wish”

1. I have to study hard.

=>  I wish I didn’t have to study.

2. We had a lot of homework yesterday.

=>  I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday. 

3. It is raining heavily.

=> I wish it didn’t rain heavily.

4. It was cold last night. .

=> I wish it hadn’t been cold last night.

5. They work slowly.

=> I wish they didn’t work slowly.

5. She doesn’t join in the trip.

=> I wish she joined in the trip.

6. I am not good at English.

=> I wish I were good at English.

7. He studies badly.

=> I wish he didn’t study badly.

8. He doesn’t like playing sports.

=> I wish he liked playing sports.

9. I don’t have a computer.

=> I wish I had a computer.

10. Today isn’t a holiday.

=>  I wish today were a holiday.

Task 2: Find and correct the mistakes in the sentences

1. She wish she could speak English well.

wish => wishes

2. I wish it didn’t rained now.

rained => rain

3. I wish I was a doctor to save people.

was => were

4. I wish I have more time to look after my family.

have => had

5. He wishes it didn’t rain yesterday.

didn’t rain => hadn’t rain

6. I wish my father gives up smoking in the near future.

gives => would give

7. I wish I studied very well last year.

studied => had studied

8. I wish you will come to my party next week.

will => would

9. I wish it stops raining now.

stops => stopped

10. I wish you are my sister.

are => were

11. She wishes she is the most beautiful girl in the world.

is => were

12. I wish Miss Brown will come here and stay with us next week.

will => would

13. I wish I am at home with my family now.

am => were

14. I wish I could been there with you.

been => be

15. She wish she could go home now.

 wish => wishes

Task 3: Put the correct form of the verbs.

1. I wish we (not have) _______ a test today.

=> did not have

2. I wish these exercises (not be) _______ so difficult.

=> were not be

3. I wish we (live) _______ near the beach.

=>  lived

4. Do you ever wish you (can travel) _______ more?

=> could travel

5. I wish I (be) _______ better at Maths. 

=>  were

6. I wish we (not have to) _______ wear a school uniform.

=> did not have to

7. Sometimes I wish I (can fly) _______.

=> could fly

8. I wish we (can go) _______ to Disney World.

=> could go

9. I wish I (go) _______ to the movie with you.

=> could go

10. I wish I (have) _______ day off.

=> had

11. I wish I (study) _______ Latin instead of Greek.

=> studied

12. I wish I (be) _______ taller.

=> were

Quý khách xem thêm bài viết sau: 

- 45 Đề ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

- Các bài văn nghị luận xã hội lớp 9 ôn thi vào 10 chọn lọc hay nhất