Quy định của Điều 1 Bộ luật Hình sự cho thấy nhiệm vụ cơ bản của Luật Hình sự là bảo vệ và giáo dục.

- Nhiệm vụ bảo vệ là nhiệm vụ chính của Luật Hình sự. Phương pháp bảo vệ của Luật Hình sự là quy định tội phạm, xác định hình phạt với các tội phạm, giao cho cơ quan chức năng của Nhà nước thay mặt Nhà nước tiến hành các hoạt động xử lý người phạm tội. Đối tượng bảo vệ của Luật Hình sự đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan đến sự tồn tại của chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Luật Hình sự bảo vệ sự tồn tại của chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, đây được coi là nhiệm vụ hàng đầu. Bảo vệ chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa gồm: bảo vệ nền độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống mọi hoạt động chia rẽ phá hoại, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ Đảng và đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chế độ kinh tế - xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa, giáo dục xã hội chủ nghĩa. Luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân do Hiến pháp quy định như: bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, bảo vệ các quyền tự do chính trị như bầu cử, quyền tự do dân chủ, tài sản cùng các lợi ích hợp pháp của công dân. Luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ này được thể hiện bằng phương pháp đặt ra hệ thống quy phạm pháp luật quy định các tội phạm xâm phạm trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, xác định hình phạt với các tội phạm đó như quy định các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự quản lý hành chính, các tội phạm về chức vụ, tội về tham nhũng, tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình..v..v..

- Nhiệm vụ giáo dục công dân ý thức tuân theo Hiến pháp, pháp luật được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Luật Hình sự. Nhiệm vụ giáo dục công dân là làm cho công dân hiểu được các quy định của Luật Hình sự để họ tự mình điều chỉnh hành vi của mình theo yêu cầu của quy phạm pháp luật Hình sự, tuân theo quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ giáo dục còn làm cho công dân chủ động tham gia vào các hoạt động đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, chủ động tố giác tội phạm, phát hiện tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra xử lý người phạm tội.

Từ phân tích trên có thể khẳng định rằng nhiệm vụ cơ bản của Luật Hình sự Việt Nam là nhiệm vụ bảo vệ và nhiệm vụ giáo dục. Ngoài ra nhiệm của Luật Hình sự còn thể hiện ở từng giai đoạn cách mạng Việt Nam:

1. Giai đoạn 1945 - 1954

Trong giai đoạn này nhiệm vụ của luật hình sự là góp phần phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trừng trị bọn Việt gian phản động làm tay sai cho thực dân Pháp và được thể hiện trong các sắc lệnh sau:

- Sắc lệnh số 150/SL ngày 14/4/1953 trừng trị bọn phản cách mạng, bọn địa chủ cường hào ngoan cố.

- Sắc lệnh số 211/SL ngày 12/4/1946 trừng trị những hình vi có phương hại đến nền độc lập dân tộc.

- Sắc lệnh số 133/SL ngày 20/1/1953 trừng trị tội xâm hại đến an toàn Nhà nước.

2. Giai đoạn 1954 - 1975

Trong giai đoạn này, luật hình sự góp phần thực hiện nhiệm vụ cách mạng là xây dựng CNXH ở miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và được thể hiện trong các văn bản hình sự sau:

- Sắc lệnh số 01/SL ngày 19/4/1957 trừng trị các hành vi đầu cơ.

- Pháp lệnh 30/10/1967 trừng trị những hành vi phản cách mạng.

- Pháp lệnh 21/10/1970 trừng trị những hành vi xâm phạm đến tài sản XHCN và tài sản của công dân.

3. Giai đoạn 1975 đến nay

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của luật hình sự được thể hiện tập trung trong toàn bộ các quy định của Bộ luật hình sự 1985 và 1999.

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật hình sự, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự