Quan điểm phát triển kinh tế cân đối hay phát triển cân đối, (balanced economic development or balanced development) là quan điểm cho rằng tất cả các ngành, khu vực trong nền kinh tế đều phải đồng thời phát triển để đạt được sự cân đối trong quá trình phát triển. Nhưng khó khăn ở đây là chúng ta không biết được sự cân đối nào là đúng. Vì vậy, quá trình phát triển có kế hoạch, thận trọng, nhưng không cân đối có lẽ thích hợp hơn.