Luật sư tư vấn về chủ đề "cân đối"

cân đối | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cân đối.

Quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn?

Quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn?
Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.

Mẫu bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S06-DN)

Mẫu bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S06-DN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Bảng cân đối số phát sinh được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp