Phí đăng ký (REGISTRATION FEE) là tiền công ty tính cho việc ghi tên người sở hữu cổ phần mới vào sổ đăng ký: tính lệ phí đăng ký.

Money charged by a company for adding the name of a new share owner to the register: charge a registration fee.