Quý khách tải mẫu tại file đính kèm ở đầu trang  

Bộ mẫu đính kèm: Bộ phiếu điều tra thông tin kinh tế kèm theo phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2018

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018
 
 
                                         
                                         
                                             
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI 
DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
Năm 2017
 (Áp dụng chung cho các DN nhà nước, DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài,
hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã  -  sau đây gọi chung là doanh nghiệp)
 
Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018  - Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê
- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định
Nguyên tắc điền phiếu:                                            
- Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x);                                
- Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp;
- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, phải ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng;        
- Doanh nghiệp kê khai số liệu tổng hợp cho toàn bộ hoạt động của trụ sở chính, cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc và cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập.
                                                         
1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………..
   (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)  ..............…………………..………………..……………………….....…...………………..…………………………
  Tên giao dịch ( nếu có)  ..............………………………………….……..………………...……….....…...………………..……………………  
                                                         
  Mã số thuế của doanh nghiệp:                                        
                                                         
  Năm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh                          
                                                         
2. Địa chỉ doanh nghiệp:                             CQ Thống kê ghi  
                                                         
  Tỉnh/TP trực thuộc TW: .....................................................................................................................................................        
                                                         
  Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): ………………………………………………………………………………………...          
                                                         
  Xã/phường/thị trấn: .........................................................................................................................................            
                                                         
  Thôn, ấp (số nhà, đường phố): .........................................................................................................................................................................................................  
                                Mã khu vực       Số máy            
  Số điện thoại:                                                 
                                                         
  Số fax :                                                  
  Email : ...........................................................................................................................................................................................................................................................  
                                                         
3. Loại hình kinh tế của doanh nghiệp                                    
                                                         
  01 Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNTW 06 Doanh nghiệp tư nhân                  
                                                         
  02 Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNĐF 07 Công ty hợp danh                    
  03 Cty CP, Cty TNHH có vốn Nhà nước > 50% 08 Cty TNHH tư nhân,Cty TNHH có vốn N.nước ≤ 50%  
                                                         
    % vốn NNTW       % vốn NNĐP                 % vốn nhà nước        
                                                         
  04 Công ty nhà nước               09 Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước   % vốn NN  
                                                         
    4.1. Trung ương               10 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước ≤ 50%      
                                                         
    4.2. Địa phương                 Nhà nước có chi phối không  1 Có   2  Không  
                                                         
  05 Hợp tác xã/liên hiệp HTX           11 DN 100% vốn nước ngoài              
                                                         
    5.1. Hợp tác xã               12 DN nhà nước liên doanh với nước ngoài        
                                                         
    5.2. Liên hiệp HTX               13 DN khác liên doanh với nước ngoài          
                                                         
    5.3 Quỹ tín dụng nhân dân                                        
                                                         
4. Các ngành thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017           CQ Thống kê ghi
                                                         
  4.1. Ngành SXKD chính …………………………………………………………………..………………………………            
                                               (VSIC 2007-Cấp 5)        
  (Là ngành tạo ra giá trị sản xuất lớn nhất. Nếu không xác định được giá trị sản xuất thì dựa vào ngành có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất )
 
                                                         
  4.2 Ngành  SXKD khác (ghi các ngành  SXKD ngoài ngành chính):           CQ Thống kê ghi
  - Ngành : .........................................................................................................................................................................................            
                                                         
  - Ngành : ......................................................................................................................................................................................            
                                                         
  - Ngành : ......................................................................................................................................................................................            
                                                         
  - Ngành : .........................................................................................................................................................................................            
                                               (VSIC 2007-Cấp 5)
                                                         
5. Trong năm 2017 doanh nghiệp có mua/bán hàng hóa và dịch vụ với đối tác nước ngoài không?    
                                                         
        1             2 Không                            
                                                         
                                                         
6 Tổng số tiền doanh nghiệp thu từ/trả cho đối tác nước ngoài về hàng hóa và dịch vụ trong năm 2017  
                                                         
  6.1. Tổng số tiền thu được             1000 USD                  
                                                         
  6.2. Tổng số tiền phải trả             1000 USD                  
                                                         
7. Lao động năm 2017:                                            
  7.1. Lao động có tại thời điểm 01/01/2017     Người              
                                                         
            Trong đó: Nữ           Người              
                                                         
  7.2. Lao động có tại thời điểm 31/12/2017                                
                                                         
                                              Đơn vị tính: Người
                                                         
  Tên chỉ tiêu Mã số Tổng số
  A B 1
     Tổng số            01      
  Trong tổng số:                                                       
    Lao động nữ                               02      
    Lao động được đóng BHXH                       03      
    Lao động không được trả công, trả lương                 04      
    Lao động là người nước ngoài                       05      
  Phân theo ngành SXKD (VSIC 2007-Cấp 5)           Mã ngành (CQ Thống kê ghi)          
    Ngành SXKD chính:                                  
    Ngành  SXKD khác:                                          
      Ngành ………………..……….………………………………...……………………………………            
      Ngành ………………..……….………………………………...……………………………………            
      Ngành ………………..……….………………………………...……………………………………            
      Ngành ………………..……….………………………………...……………………………………            
                                                         
8. Các khoản chi liên quan đến người lao động năm 2017
                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng  
  Tên chỉ tiêu   Mã số Số phát sinh
năm 2017
  A   B     1    
  8.1. Tổng số tiền chi trả cho người lao động (Tham chiếu TK 334 và TK 353 để ghi số liệu)  01  
  8.2. Bảo hiểm xã hội trả thay lương (theo chế độ ốm đau, thai sản...)                                       02  
  8.3. Đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp   03  
                                                         
9. Tài sản và nguồn vốn năm 2017                                      
                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng  
  Tên chỉ tiêu
số
Thời điểm 31/12/2017 Thời điểm
01/01/2017
 
  A B 1 2
  9.1. Tổng cộng tài sản (01=02+08)  01    
  A. Tài sản ngắn hạn                    02    
    Trong đó:                              
     - Hàng tồn kho:                     03    
      Trong đó:                            
      + Hàng tồn kho ngành công nghiệp           04    
        Trong đó:  Chi phí SXKD dở dang                 05    
              Thành phẩm             06    
              Hàng gửi bán                 07    
  B. Tài sản dài hạn                      08    
    Trong đó:                              
     Tài sản cố định                           
    - Nguyên giá                     09    
    - Giá trị hao mòn lũy kế                 10    
    - Chi phí XDCB dở dang                11    
  9.2. Tổng cộng nguồn vốn                  12    
    Trong đó:  Vốn chủ sở hữu               13    
                                                       
10. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017                                  
                                            Đơn vị tính: Triệu đồng
  Tên chỉ tiêu
số
      Thực hiện        năm 2017
 
  A B 1
  1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                         01  
  2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                         02  
  3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (03=01-02)         03  
  * Doanh thu thuần chia theo ngành hoạt động:                
    (Ghi theo mã ngành VSIC 2007 - Cấp 5, cột mã do CQ thống kê ghi)             Mã ngành  
    Ngành SXKD chính:                                          
    Ngành  SXKD khác:                                          
      Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...……………    
      Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...……………    
      Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...……………    
      Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...……………    
  4. Giá vốn hàng bán                                04  
  5. Doanh thu hoạt động tài chính                       05  
  6. Thu nhập khác                                 06  
  7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                      07  
  8. Chi phí thuế thu nhập (gồm thuế TNDN hiện hành + hoãn lại)         08  
      Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành             09  
                                                         
11. Thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2017                  
                                                         
  11.1.  Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước phát sinh     Triệu đồng
      phải nộp ngân sách trong năm 2017 (không bao gồm năm trước chuyển sang)            
                                                         
  11.2. Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước           Triệu đồng
      thực tế đã nộp vào ngân sách nhà nước trong năm 2017                        
                                                         
12. Thực hiện góp vốn điều lệ chia theo nước và vùng lãnh thổ                        
                                                         
   (Áp dụng cho các DN có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài)                     Đơn vị tính: 1000 USD  
                                                         
  Tên chỉ tiêu Mã số Vốn  điều lệ đến 31/12/2017 Thực hiện góp vốn điều lệ trong năm 2017 Góp vốn điều lệ lũy kế đến 31/12/2017
  A B 1 2 3
  Tổng số (01=02+06) 01      
  Bên Việt Nam (02=03+04+05)   02      
    Chia ra:                      
    Doanh nghiệp nhà nước     03      
    Doanh nghiệp ngoài nhà nước   04      
    Tổ chức khác           05      
  Bên nước ngoài           06      
    Chia ra:               Mã nước      
    Nước .................................................................        
    Nước .................................................................        
    Nước .................................................................        
    Nước .................................................................        
                                                         
13. Tiêu dùng năng lượng cho sản xuất kinh doanh năm 2017                        
                                                         
  Loại năng lượng Mã số Đơn vị tính Tồn kho đầu kỳ Khối lượng mua vào Khối lượng tự sản xuất Khối lượng tiêu dùng Khối lượng bán ra Tồn kho cuối kỳ Giá trị năng lượng mua vào (Tr.đ)
  Cho vận tải Cho sản xuất kinh doanh Tiêu dùng phi năng lượng
 
 
 
 
  A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Điện 01 1000 KWh     x         x   x  
  Than 02 Tấn                  
  Trong đó:                      
  Antracite 021 Tấn                  
  Bituminous 022 Tấn                  
  Coke 023 Tấn                  
  Than đá 024 Tấn                  
  Than bùn 025 Tấn                  
  Xăng  03 1000 lít                  
  Trong đó:                      
  Xăng ô tô, xe máy 031 1000 lít                  
  Xăng máy bay 032 1000 lít                  
  Dầu 04 1000 lít                  
  Trong đó:   1000 lít                  
  Dầu hỏa 041 1000 lít                  
  Dầu Diezel 042 1000 lít                  
  Dầu nặng 043 1000 lít                  
  LPG 044 1000 lít                  
  Khí 05 1000 m3                  
  Trong đó:                      
  Khí thiên nhiên  051 1000 m3                  
*    Ghi chú: Cột 8 = cột 1 + cột 2 + cột 3 - cột 4 - cột 5 - cột 6 - cột 7                    
                                                         
14. Thực hiện đầu tư phát triển năm 2017 Vốn đầu tư thực hiện năm 2017                                        
                                                ĐVT: Triệu đồng
  Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện
năm 2017
  A B 1
  Tổng số (01=02+05+06+09+15+18=21+27+28+29+30) 01  
  A. Chia theo nguồn vốn    
    1. Ngân sách Nhà nước (02=03+04) 02  
      - Ngân sách Trung ương 03  
      - Ngân sách địa phương 04  
    2. Trái phiếu Chính phủ 05  
    3. Tín dụng đầu tư phát triển (06=07+08) 06  
      - Vốn trong nước 07  
      - Vốn nước ngoài (ODA) 08  
    4. Vốn vay (09=10+11+12+13+14) 09  
      - Vay ngân hàng trong nước 10  
      - Vay các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước 11  
      - Vay ngân hàng nước ngoài 12  
      - Vay các tổ chức, cá nhân khác ở nước ngoài 13  
      - Vay công ty mẹ, công ty anh (em) 14  
    5. Vốn tự có (15=16+17) 15  
    - Bên Việt Nam 16  
    - Bên nước ngoài 17  
    6. Vốn huy động từ các nguồn khác 18  
  B. Chia theo khoản mục đầu tư    
    Trong đó:  + Nhà xưởng, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước 19  
          + Chi phí đào tạo công nhân KT và cán bộ quản lý SX 20  
    1. Xây dựng cơ bản (21=22+23+24) 21  
      Chia ra:  - Xây dựng và lắp đặt 22  
          - Máy móc, thiết bị 23  
          - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác 24  
          Trong đó:  + Chi đền bù, giải phóng mặt bằng 25  
                + Tiền thuê đất hoặc mua quyền SD đất 26  
    2. Mua sắm TSCĐ dùng cho SX không qua XDCB 27  
    3. Sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 28  
    4. Bổ sung vốn lưu động dưới dạng hiện vật bằng vốn tự có 29  
    5. Đầu tư khác 30  
  C. Chia theo mục đích đầu tư Mã ngành VSIC 2007
(CQ TKê
ghi)
 
    Mục đích 1:    
    Mục đích 2:    
    Mục đích 3:    
    Mục đích 4:    
    Mục đích 5:    
    ……………………..    
  D. Chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Mã tỉnh,TP
(CQ TKê
ghi)
 
    Tỉnh/TP:    
    Tỉnh/TP:    
    Tỉnh/TP:    
    Tỉnh/TP:    
    Tỉnh/TP:    
    Tỉnh/TP:    
    Tỉnh/TP:    
    Tỉnh/TP:    
    Tỉnh/TP:    
     ………………………………………………………….                              
                                                         
15. Công trình hoàn thành và năng lực mới tăng trong năm 2017                        
(Áp dụng cho các công trình/hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm 2017)                
  STT Tên công trình Mã công trình (CQ Thống kê ghi theo mã danh mục năng lực mới tăng) Địa điểm xây dựng Năm khởi công Năng lực mới tăng Tổng vốn đầu tư thực hiện cho công trình (Triệu đồng) Giá trị TSCĐ mới tăng của công trình hoàn thành
(Triệu đồng)
  Tên tỉnh/TP Mã tỉnh/TP
(CQ Thống kê ghi)
Đơn vị tính Số lượng
  A B C 1 2 3 4 5 6 7
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                         
16. Cơ sở trực thuộc DN/ trụ sở chính                                  
                                                         
  Doanh nghiệp/cơ sở trực thuộc có các hoạt động sau không ?                      
  (Mỗi doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc DN có hoạt động thuộc ngành nào thì thực hiện phiếu chuyên ngành tương ứng)
                                                         
                        Số lượng                  
                 (chỉ ghi số lượng cơ sở có mã số thuế 10 số hoặc 13 số)          
                                                         
  1   Số cơ sở hoạt động công nghiệp            Nếu có Trả lời phiếu số 1A.2/ĐTDN-CN
                                                         
  2   Doanh nghiệp có hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa     Nếu có Trả lời phiếu số 1A.2m/ĐTDN-DVGC
                                                         
  3   Số cơ sở hoạt động xây dựng           Nếu có Trả lời phiếu số 1A.3/ĐTDN-XD
                                                         
  4   Số cơ sở hoạt động thương nghiệp         Nếu có Trả lời phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN
                                                         
  5   Số cơ sở hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát   Nếu có Trả lời phiếu số 1A.5.1/ĐTDN-VT
                                                         
  6   Số cơ sở hoạt động kho bãi, bốc xếp và hỗ trợ vận tải   Nếu có Trả lời phiếu số 1A.5.2/ĐTDN-KB
                                                         
  7   Số cơ sở hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống   Nếu có Trả lời phiếu số 1A.6.1/ĐTDN-LTAU
                                                         
  8   Số cơ sở hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành   Nếu có Trả lời phiếu số 1A.6.2/ĐTDN-DL
                                                         
  9   Số cơ sở hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động trung gian tài chính   Nếu có Trả lời phiếu số 1A.7.1/ĐTDN-TC
   
                                                         
  10   Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng     Nếu có Trả lời phiếu số 1A.7.2/ĐTDN-XNKDVNH
                                                         
  11   Số cơ sở hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm   Nếu có Trả lời phiếu số 1A.8/ĐTDN-BH
                                                         
  12   Số cơ sở hoạt động kinh doanh bất động sản   Nếu có Trả lời phiếu số 1A.9.1/ĐTDN-BĐS
                                                         
  13   Số cơ sở hoạt động dịch vụ liên quan đến máy vi tính và dịch vụ thông tin   Nếu có Trả lời phiếu số 1A.9.2/ĐTDN-CNTT
                                                         
  14   Số cơ sở hoạt động dịch vụ khác    Nếu có Trả lời phiếu số 1A.9.3/ĐTDN-DVK
                                                         
                                                         
                                      Ngày…..tháng……năm 2018  
Người trả lời phiếu     Điều tra viên     Giám đốc Doanh nghiệp  
 - Họ và tên: ………...…………...………  - Họ và tên: ……….….………………….     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
 - Điện thoại: ……………………………..  - Điện thoại: ……………………………..                        
 - Ký tên: …………………………………...  - Ký tên: …………………………………...                        

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162  để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê