PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ
REGISTRATION CARD OF STAY

Tên khách sạn/nhà nghỉ/nhà khách/nhà riêng: (1)........................................................................

Name of the Hotel/ Guest house/ Private house.............................................................................

Số nhà: ........................Đường/phố/thôn.............................. Phường/xã.......................................

House No.............................. Road/Street/Village............................. Ward/ Commune.................

Quận/huyện:.......................................................... Thành phố/ tỉnh:.............................................

District ..........................................................Province/ City...........................................................

Điện thoại/Telephone number:.......................................................................................................

PHẦN KHAI CỦA KHÁCH
FOLLOWING ITEMS ARE FILLED BY THE TENANT

1. Họ và tên (chữ in hoa):.......................................................................... 2. Giới tính: Nam Nữ

Full name (in block letters) ............................................................................Sex Male Female

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ?

3. Sinh ngày: ..........................................................4. Quốc tịch:..................................................

Date of birth (day, month, year).................................. Nationality..................................................

5. Nghề nghiệp: ..........................................................6. Hộ chiếu số:...........................................

Occupation ..........................................................Passpor number...............................................

7. Ngày nhập cảnh ..........................................................8. Của khẩu nhập cảnh:.......................

Date of latest entry (day, month, year)............................. Port of entry.........................................

9. Mục đích nhập cảnh:.................................................................................................................

Purpose of entry...........................................................................................................................

10. Được phép tạm trú ở Việt Nam đến ngày ………. tháng ……. năm..........

Length of permitted stay in Viet Nam until (day, month, year)........................................................

>> Xem thêm:  Mức xử phạt hành vi không đăng ký tạm trú ? Điều kiện đăng ký tạm trú tại Hà Nội là gì ?

11. Thẻ tạm trú/thẻ thường trú (nếu có) số:...................................................................................

Temporary/Permanent Residence card number (if any).................................................................

12. Nghỉ tại khách sạn/nhà nghỉ/nhà khách/nhà riêng: (1).............................................................
từ ngày:............................. đến ngày ..............................

Staying at Hotel/Guest house/Private house...................................................................................
From the date (day, month, year) .............................until the date (day, month, year)...................

Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu):.........................

.......................................................................................................................................................

Accompanying children under 14 year old (full name, sex, date of birth, nationlity, passport No)...

........................................................................................................................................................

…………., ngày …….. tháng ……….. năm ………
Place and date of the application (day, month, year)
Khách ký tên
Signature

Ghi chú/ Note on the mark (1):

>> Xem thêm:  Sinh viên thuê nhà trọ không đăng ký tạm trú sẽ bị xử phạt như thế nào ? Cần giấy tờ gì để đăng ký tạm trú ?

(1) Nếu ở nhà dân thì ghi rõ tên chủ nhà.
In case not staying at a Hotel or Guesthouse, please state the landlord of the accommodation.

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Những trường hợp phải đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký tạm trú ? Xin giấy đăng ký tạm trú ở đâu ?