1. Giới thiệu phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC thì phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh là phương pháp tính khấu hao dựa trên giá trị còn lại của tài sản cố định tại mỗi thời điểm tính toán. Mức khấu hao được xác định theo tỷ lệ phần trăm cố định được áp dụng cho giá trị còn lại của tài sản cố định.

- Vai trò và mục đích áp dụng:

+ Phản ánh chính xác hơn giá trị sử dụng của tài sản cố định theo thời gian.

+ Giúp doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư nhanh hơn trong giai đoạn đầu sử dụng tài sản cố định.

+ Thích hợp cho các loại tài sản cố định có giá trị cao và tỷ lệ hao mòn cao trong giai đoạn đầu sử dụng.

- Đặc điểm:

+ So sánh với phương pháp khấu hao theo đường thẳng: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh cho mức khấu hao cao hơn trong giai đoạn đầu sử dụng tài sản cố định và thấp hơn trong giai đoạn sau. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng cho mức khấu hao bằng nhau trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định.

+ So sánh với phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm được sản xuất. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm tính khấu hao dựa trên số lượng sản phẩm được sản xuất trong từng kỳ kế toán.

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các loại tài sản cố định sau:

+ Tài sản cố định mới đầu tư (chưa qua sử dụng): Là các loại máy móc, thiết bị; Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

+ Thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

- Lưu ý:

+ Doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý tài sản cố định chặt chẽ để theo dõi giá trị còn lại của tài sản cố định tại mỗi thời điểm tính toán.

+ Việc áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm và tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

 

2. Công thức tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về nội dung của phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

* Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định: Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể:

- Đối với tài sản cố định mới đầu tư (chưa qua sử dụng): Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm. Thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

- Thời gian khấu hao được xác định dựa trên: Danh mục tài sản cố định và thời gian khấu hao tối đa kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Ước tính của doanh nghiệp về thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định, nhưng không vượt quá thời gian khấu hao tối đa quy định.

* Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu:

- Công thức:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh?

- Trong đó:

+ Mức khấu hao năm: Là số tiền khấu hao được trích cho tài sản cố định trong một năm tài chính.

+ Giá trị còn lại của TSCĐ: Là giá trị của tài sản cố định tại thời điểm đầu năm tính toán khấu hao, được xác định bằng giá trị ban đầu trừ đi tổng số khấu hao đã trích trong các kỳ trước.

+ Tỷ lệ khấu hao nhanh: Là tỷ lệ phần trăm được áp dụng cho giá trị còn lại của tài sản cố định để tính khấu hao trong các năm đầu. Tỷ lệ khấu hao nhanh được xác định dựa trên thời gian khấu hao của tài sản cố định và giá trị còn lại dự kiến của tài sản cố định.

- Hệ số điều chỉnh trích khấu hao theo thời gian:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh?

- Ví dụ: Giả sử một doanh nghiệp mua một máy móc có giá trị ban đầu là 100 triệu đồng, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm và giá trị còn lại dự kiến là 10 triệu đồng. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh với tỷ lệ khấu hao nhanh là 40% mỗi năm.

* Phân tích ưu điểm và nhược điểm:

- Ưu điểm:

+ Phản ánh chính xác hơn giá trị sử dụng của tài sản cố định theo thời gian.

+ Giúp doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư nhanh hơn trong giai đoạn đầu sử dụng tài sản cố định.

+ Thích hợp cho các loại tài sản cố định có giá trị cao và tỷ lệ hao mòn cao trong giai đoạn đầu sử dụng.

- Nhược điểm:

+ Có thể dẫn đến việc tính khấu hao cao hơn giá trị thực tế của tài sản cố định trong giai đoạn đầu sử dụng.

+ Yêu cầu doanh nghiệp có hệ thống quản lý tài sản cố định chặt chẽ để theo dõi giá trị còn lại của tài sản cố định tại mỗi thời điểm tính toán.

+ Có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu sử dụng tài sản cố định.

- So sánh với các phương pháp khấu hao khác:

+ Phương pháp khấu hao theo đường thẳng: Cho mức khấu hao bằng nhau trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định. Phương pháp này đơn giản nhưng không phản ánh chính xác giá trị sử dụng của tài sản cố định theo thời gian.

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm: Tính khấu hao dựa trên số lượng sản phẩm được sản xuất trong từng kỳ kế toán. Phương pháp này phù hợp với các loại tài sản cố định được sử dụng để sản xuất sản phẩm.

 

3. Hướng dẫn áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Hướng dẫn áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh như sau:

- Xác định tài sản cố định được áp dụng phương pháp:

+ Đánh giá các điều kiện theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC: Tài sản cố định mới đầu tư (chưa qua sử dụng); Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; Thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

+ Lựa chọn những tài sản đáp ứng đầy đủ các điều kiện để áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

- Xác định thời gian khấu hao:

+ Tham khảo Danh mục tài sản cố định và thời gian khấu hao tối đa kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

+ Ước tính thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định, nhưng không vượt quá thời gian khấu hao tối đa quy định.

+ Ghi nhận thời gian khấu hao cho từng tài sản cố định được áp dụng phương pháp.

- Xác định tỷ lệ khấu hao nhanh:

+ Dựa trên thời gian khấu hao và giá trị còn lại dự kiến của tài sản cố định.

+ Tỷ lệ khấu hao nhanh thường cao hơn so với các phương pháp khấu hao khác.

  Lưu ý khi áp dụng:

+ Doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý tài sản cố định chặt chẽ để theo dõi giá trị còn lại của tài sản cố định tại mỗi thời điểm tính toán khấu hao.

+ Việc áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh có thể dẫn đến việc tính khấu hao cao hơn giá trị thực tế của tài sản cố định trong giai đoạn đầu sử dụng.

+ Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi áp dụng phương pháp này cho các tài sản cố định của mình.

- Sử dụng phần mềm kế toán: Hầu hết các phần mềm kế toán phổ biến hiện nay đều hỗ trợ tính toán khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng của phần mềm cụ thể để thực hiện tính toán khấu hao tự động.

 

4. So sánh phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh với các phương pháp khấu hao khác

* So sánh phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh với các phương pháp khấu hao khác như sau:

Phương pháp khấu hao Đặc điểm Ưu điểm Nhược điểm Trường hợp áp dụng
Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

- Mức khấu hao cao hơn trong giai đoạn đầu sử dụng tài sản cố định và thấp hơn trong giai đoạn sau.

- Phản ánh chính xác hơn giá trị sử dụng của tài sản cố định theo thời gian.

- Giúp doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư nhanh hơn trong giai đoạn đầu sử dụng tài sản cố định.

- Phản ánh chính xác hơn giá trị sử dụng của tài sản cố định theo thời gian.

- Giúp doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư nhanh hơn trong giai đoạn đầu sử dụng tài sản cố định.

- Thích hợp cho các loại tài sản cố định có giá trị cao và tỷ lệ hao mòn cao trong giai đoạn đầu sử dụng.

- Có thể dẫn đến việc tính khấu hao cao hơn giá trị thực tế của tài sản cố định trong giai đoạn đầu sử dụng.

- Yêu cầu doanh nghiệp có hệ thống quản lý tài sản cố định chặt chẽ để theo dõi giá trị còn lại của tài sản cố định tại mỗi thời điểm tính toán khấu hao.

- Có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu sử dụng tài sản cố định.

- Tài sản cố định mới đầu tư (chưa qua sử dụng).

- Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

- Thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

Khấu hao theo đường thẳng

- Mức khấu hao bằng nhau trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định.

- Đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng.

- Đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng.

- Phù hợp cho các loại tài sản cố định có giá trị hao mòn tương đối đều đặn trong suốt thời gian sử dụng hữu ích.

- Không phản ánh chính xác giá trị sử dụng của tài sản cố định theo thời gian.

- Có thể dẫn đến việc tính khấu hao thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cố định trong giai đoạn đầu sử dụng.

- Có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu sử dụng tài sản cố định.

- Phù hợp cho các loại tài sản cố định có giá trị hao mòn tương đối đều đặn trong suốt thời gian sử dụng hữu ích.

- Ví dụ: nhà cửa, đất đai.

Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

- Tính khấu hao dựa trên số lượng sản phẩm được sản xuất trong từng kỳ kế toán.

- Phù hợp cho các loại tài sản cố định được sử dụng để sản xuất sản phẩm.

- Phản ánh chính xác hơn giá trị sử dụng của tài sản cố định theo khối lượng sản phẩm được sản xuất.

- Giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý hiệu quả hơn việc sử dụng tài sản cố định.

- Phức tạp hơn so với các phương pháp khấu hao khác.

- Yêu cầu doanh nghiệp có hệ thống thống kê sản xuất sản phẩm chặt chẽ.

- Có thể dẫn đến việc tính khấu hao không đều đặn trong các kỳ kế toán.

- Phù hợp cho các loại tài sản cố định được sử dụng để sản xuất sản phẩm.

- Ví dụ: máy móc, thiết bị sản xuất.

* Mỗi phương pháp khấu hao đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp nhất với đặc điểm và tình hình hoạt động của mình.

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh phù hợp cho các loại tài sản cố định có giá trị cao và tỷ lệ hao mòn cao trong giai đoạn đầu sử dụng, đặc biệt là các loại tài sản có công nghệ thay đổi nhanh chóng.

- Phương pháp khấu hao theo đường thẳng phù hợp cho các loại tài sản cố định có giá trị hao mòn tương đối đều đặn trong suốt thời gian sử dụng hữu ích.

- Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm phù hợp cho các loại tài sản cố định được sử dụng để sản xuất sản phẩm.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định có được không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.