1. Khấu hao là gì? Ý nghĩa của khấu hao?

Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ hợp lý và có hệ thống giá trị của tài sản qua một khoảng thời gian sử dụng, khi các tài sản bị giảm giá trị do hư hỏng, hao mòn, lỗi thời, …

- Ý nghĩa kinh tế:

Việc sử dụng những vật dụng như thiết bị, máy móc về lâu dài, chúng ta không thể xác định rõ được giá trị của thiết bị đó, khó đánh giá và đưa vào sổ sách kế toán của công ty. Xem liệu sản phẩm đó có còn sử dụng được lâu nữa không hay có nên thay thiết bị khác không. Vì vậy, khấu hao sẽ giúp chúng ta đánh giá chính xác được giá trị còn lại của trang thiết bị.

- Ý nghĩa tài chính:

Khi máy móc giảm giá trị, chúng ta sẽ quy nó vào giá thành sản xuất sản phẩm. Khi đó, chúng ta có thể cân đo đong đếm được con số chính xác về giá thành của sản phẩm. Từ đó đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp.

2. Các tài sản nào của doanh nghiệp có thể được xác định là tài sản cố định vô hình?

Theo điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định căn cứ vào mục đích sử dụng của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản cố định thành tài sản hữu hình và vô hình, trong đó tài sản được phân loại thành tài sản cố định vô hình gồm:

- Quyền sử dụng đất,;

- Quyền phát hành;

- Bằng sáng chế phát minh;

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học;

- Sản phẩm, kết quả của cuộc biểu diễn nghệ thuật;

- Bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

- Tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá;

- Kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

- Bí mật kinh doanh;

- Nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý;

- Giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

3. Doanh nghiệp đầu tư nâng cấp tài sản cố định thì có được tính tăng thêm nguyên giá tài sản không?

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định như sau:

- Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

- Các chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu được đánh giá một cách chắc chắn, làm tăng lợi ích kinh tế của TSCĐ vô hình so với mức hoạt động ban đầu, thì được phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ. Các chi phí khác liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Theo quy định trên thì các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của tài sản cố định đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

4. Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh thì tài sản cố định của doanh nghiệp có được trích khấu hao không?

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (Được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) có quy định như sau:

- Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

Như vậy theo quy định trên đối với doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh thì tài sản cố định của doanh nghiệp vẫn sẽ được trích khấu hao.

Tuy nhiên thời gian tạm dừng phải dưới 12 tháng và sau đó tài sản cố định vẫn được tiếp tục đưa vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Các tài sản cố định không phải trích khấu hao

 Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC có đến 8 loại tài sản cố định không cần trích khấu hao:

- Những tài sản đã hết thời gian trích khấu hao, tức chúng ta chỉ trích khấu hao trong một khoảng thời gian, sau thời gian đó sẽ không còn trích khấu hao. Với những trang thiết bị chất lượng, việc kéo dài tuổi thọ sử dụng là hoàn toàn có thể.

- Những tài sản cố định vẫn còn khấu hao nhưng vì lý do gì đó, tài sản bị hư hay mất thì sẽ không phải trích khấu hao

- Trường hợp những tài sản cố định không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng vẫn đang trong sự quản lý của doanh nghiệp thì không phải trích khấu hao (trừ tài sản cố định thuê tài chính)

- Tài sản cố định không nằm trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

- Những tài sản cố định nhằm phục vụ hoạt động của người lao động  

- Tài sản cố định được các cơ quan có thẩm quyền trao tặng nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu.

- Những loại tài sản cố định vô hình như quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

- Ngoài ra, các tài sản cố định loại 6 sẽ không phải trích khấu hao.

6. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

Theo khoản 2  Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTCquy định về các phương pháp trích khấu hao tài sàn cố định như sau:

Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:

* Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

* Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

- Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

* Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

- Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;

- Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

>>> Xem thêm: Chi phí khấu hao tài sản cố định không được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định

Để được tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.