1. Phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là gì?

Theo tiểu mục 1.3 mục 1 phần I Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định như sau: Phương tiện và dụng cụ sử dụng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy đều là các đối tượng được tạo ra với mục đích chuyên biệt cho công việc này. Cụ thể, chúng được sản xuất hoặc thiết kế để phục vụ việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, cũng có trường hợp một số phương tiện hoặc dụng cụ được tạo ra với mục đích khác, nhưng sau đó đã được chuyển đổi và sử dụng đặc biệt cho mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Quan trọng là nhấn mạnh rằng, cho dù chúng có được sản xuất với mục đích ban đầu khác nhau, nhưng khi chúng được áp dụng hoặc thay đổi để phục vụ mục đích liên quan đến chất ma túy, chúng sẽ được xem xét và xử lý theo quy định về việc kiểm soát và ngăn chặn sản xuất cũng như sử dụng trái phép chất ma túy. Điều này nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và cấm đoán của việc liên quan đến sản xuất và sử dụng trái phép chất ma túy, bảo vệ cộng đồng khỏi các hoạt động độc hại này.

 

2. Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm những hành vi cụ thể nào?

Căn cứ theo tiểu mục 5.4 mục 5 Phần 2 Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định như sau:

- Bán các phương tiện và dụng cụ được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy cho người khác, với mục đích để họ tiếp tục sử dụng chúng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, là một hành vi bất hợp pháp và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và sức khỏe cộng đồng. Hành động này không chỉ vi phạm các quy định về kiểm soát chất ma túy mà còn đặt ra nguy cơ cao về tình trạng an ninh quốc gia. Việc cung cấp phương tiện và dụng cụ này cho người khác với mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy đồng nghĩa với việc hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động tội phạm liên quan đến chất ma túy. Điều này không chỉ là một hành vi phạm tội mà còn là một đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và trật tự xã hội. Các cơ quan chức năng thường xuyên tiến hành các cuộc điều tra và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người tham gia vào việc cung cấp phương tiện và dụng cụ cho mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

- Hành vi mua các phương tiện và dụng cụ được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy với mục đích bán lại cho người khác, để họ tiếp tục sử dụng chúng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, không chỉ là một việc vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật mà còn đặt ra những rủi ro lớn đối với an ninh cộng đồng và xã hội. Hành động này không chỉ thể hiện sự hỗ trợ và đóng góp vào các hoạt động tội phạm liên quan đến chất ma túy mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự lây lan và gia tăng về mặt an ninh. Người tham gia vào việc mua các phương tiện và dụng cụ này để chuyển bán lại cho mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có thể đối mặt với các hình phạt hình sự và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện các cuộc điều tra và hành động pháp lý để ngăn chặn và trừng phạt những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến chất ma túy, bao gồm cả những hành vi mua bán phương tiện và dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

- Hành động xin các phương tiện và dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy với mục đích bán trái phép cho người khác, để họ tiếp tục sử dụng chúng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, là một hành động không chỉ bất hợp pháp mà còn đặt ra những rủi ro lớn đối với an ninh cộng đồng và xã hội. Hành động này không chỉ thể hiện sự tham gia chủ động vào chuỗi cung ứng chất ma túy mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự lây lan và gia tăng về mặt an ninh. Người tham gia vào việc xin và chuyển bán lại phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có thể đối mặt với các hình phạt hình sự nặng nề và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Các cơ quan chức năng thường xuyên triển khai các biện pháp để ngăn chặn và xử lý những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến chất ma túy, đặc biệt là những hành động như việc xin và chuyển bán lại phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

- Hành vi sử dụng các phương tiện và dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy để trao đổi, thanh toán trái phép cho người khác, để họ tiếp tục sử dụng chúng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, là một hoạt động không chỉ bất hợp pháp mà còn đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh cộng đồng và xã hội. Hành động này không chỉ là vi phạm pháp luật liên quan đến chất ma túy mà còn làm tăng nguy cơ về mặt an ninh. Sự liên quan trực tiếp vào việc thanh toán trái phép để có được các phương tiện và dụng cụ có thể dẫn đến sự lan truyền và gia tăng về mặt tội phạm. Người tham gia vào hành động này có thể đối mặt với hình phạt hình sự nặng nề và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Các cơ quan chức năng thường xuyên triển khai các biện pháp để ngăn chặn và xử lý những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến chất ma túy, đặc biệt là những hành động như trao đổi và thanh toán trái phép liên quan đến sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

- Hành động sử dụng tài sản (không phải tiền) để đem trao đổi, thanh toán và lấy các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, nhằm bán lại trái phép cho người khác để họ tiếp tục sử dụng chúng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, là một hoạt động không chỉ bất hợp pháp mà còn tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh cộng đồng và xã hội. Hành động này không chỉ là vi phạm pháp luật liên quan đến chất ma túy mà còn có thể dẫn đến sự lan truyền và gia tăng về mặt tội phạm. Sự liên quan trực tiếp vào việc sử dụng tài sản (như đồ đạc, ô tô, bất động sản, v.v.) để đem trao đổi và thanh toán trái phép có thể làm tăng nguy cơ về mặt an ninh và làm cho quá trình theo dõi và ngăn chặn trở nên phức tạp. Người tham gia vào hành động này có thể đối mặt với hình phạt hình sự nặng nề và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Các cơ quan chức năng thường xuyên triển khai các biện pháp để ngăn chặn và xử lý những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến chất ma túy, đặc biệt là những hành động như sử dụng tài sản để trao đổi và thanh toán trái phép trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.                              

- Tàng trữ các phương tiện và dụng cụ được sử dụng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy với mục đích bán trái phép cho người khác, để họ tiếp tục sử dụng chúng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, là một hành vi đáng báo động và vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật liên quan đến chất ma túy. Hành động này không chỉ làm gia tăng nguy cơ về mặt an ninh và tội phạm mà còn đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe và an toàn cộng đồng. Tàng trữ phương tiện và dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có thể được coi là một sự tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng chất ma túy, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lan truyền và gia tăng về mặt tội phạm. Người tàng trữ các phương tiện và dụng cụ này có thể đối mặt với hình phạt hình sự nặng nề và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Các cơ quan chức năng thường xuyên triển khai các biện pháp để ngăn chặn và xử lý những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến chất ma túy, bao gồm cả việc tàng trữ phương tiện và dụng cụ để bán trái phép cho mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

- Hành vi vận chuyển các phương tiện và dụng cụ được sử dụng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy với mục đích bán trái phép cho người khác, để họ tiếp tục sử dụng chúng trong việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, là một hành động cực kỳ nguy hiểm và đáng lo ngại. Đây không chỉ là vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật liên quan đến chất ma túy mà còn tăng cường nguy cơ an ninh và tội phạm. Hành động vận chuyển này có thể được coi là sự tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng chất ma túy, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lan truyền và gia tăng về mặt tội phạm. Bằng cách này, người thực hiện hành vi vận chuyển phương tiện và dụng cụ này có thể chịu trách nhiệm không chỉ về việc tham gia vào hoạt động bất hợp pháp mà còn về những hậu quả tiêu cực mà chúng có thể gây ra cho xã hội. Người thực hiện hành động này có thể đối mặt với hình phạt hình sự nặng nề và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Các cơ quan chức năng thường xuyên triển khai các biện pháp để ngăn chặn và xử lý những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến chất ma túy, bao gồm cả hành động vận chuyển phương tiện và dụng cụ để bán trái phép cho mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.                                             

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng cảm ơn! .