1. Công tác thanh niên là gì? Nhà nước quản lý công tác thanh niên như thế nào?

Từ trước đến nay, trong tất cả các lực lượng xã hội thì thanh niên là lực lượng to lớn và có nhiều ưu thế vượt trội nhất về thể chất cũng như trí tuệ. Chính vì thế mà họ gánh trên vai những trách nhiệm lớn lao trong việc đảm nhiệm sứ mệnh của đất nước, có vai trò quan trọng trong việc phát triển đất nước và hòa nhập với thế giới. Pháp luật có quy định công tác thanh niên (Youth Work) là những hoạt động của Đảng, của Nhà nước và của xã hội nhằm giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất có thể cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Có thể thấy việc đảm bảo điều kiện cho tầng lớp thanh niên phát triển đầy đủ và toàn diện là trách nhiệm của Nhà nước, của Đảng và của toàm xã hội. Nhà nước sẽ quản lý về công tác thanh niên thông qua các nội dung chủ yếu sau đây:

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên

- Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh niên 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách về thanh niên và công tác thanh niên

- Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên

Ngoài ra thì pháp luật cũng quy định một cách chặt chẽ về trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh niên sẽ do Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Còn các Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ theo sự phân công của Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhà nước về công tác thanh niên. Ủy ban nhân dân các cập thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại địa phương. 

 

2. Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên hiện nay

Để có thể xây dựng được một thế hệ thanh niên phát triển với định hướng tốt thì ta không thể thiếu được các quan điểm của Đảng nhận định về thế hệ thanh niên hiện nay. Yêu cầu của sự nghiệp cách mạng đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thế hệ thanh niên nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng trong chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thế hệ trẻ, đồng hành cùng với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, đặc biệt là từ khi trở thành đảng cầm quyền, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết cũng như chỉ thị về công tác thanh niên. Nhận thức của Đảng về công tác thanh niên qua các thời kỳ cũng có những sự chuyển biến tích cực, không chỉ thể hiện ở phương diện huy động, phát huy sức mạnh to lớn của thanh niên mà còn ở chủ trương bồi dưỡng, đào tạo, đầu tư cho thanh niên phát triển. 

- Thứ nhất, Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên. Thanh niên là "rường cột của nước nhà":

Khi đề cập về thanh niên hay công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rất rõ: "Thanh niên là trụ cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội  nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước". Đồng thời thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tương lai, vận mệnh của dân tộc. Do vậy Đảng ta luôn đề cao vai trò và vị trí của thanh niên được xem là lực lượng xung kích cách mạng, là vấn đề sống còn của một đất nước. Để phát huy những tiềm lực của thanh niên, Đảng ta đã luôn chú ý đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên và luôn tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phấn đấu phát triển bản thân để trở thành những con người, những công dân với lý tưởng cao đẹp, có tri thức, có trách nhiệm, có sức lao động cũng như mang trong mình lối sống văn minh, giàu lòng yêu nước. 

Trong gia đoạn cách mạng hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và tốc độ chóng mặt của hội nhập quốc tế, đất nước, dân tộc Việt Nam, cần có sự bứt phá để vươn lên "sánh vai cùng cường quốc năm châu". Trách nhiệm vẻ vang đó một phần lớn đều trông cậy vào trí tuệ, sức sáng tạo không ngừng nghỉ của thanh niên Việt Nam.

- Thứ hai, Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên

Điều này được thể hiện rất rõ trong Điều lệ Đảng Công sản Việt Nam: "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa, đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh" 

Bên cạnh đó, Chủ tịc Hồ Chí Minh khi đánh giá về vai trò của thanh niên cũng đã nhấn mạnh: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên". Trong di chúc thiêng liêng, một lần nữa Người dặn: "Đảng phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng họ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạnh vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết". 

Ngược về dòng lịch sử, qua các Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên những năm 1986, 1991, 1993, 2008 Ban chấp hành trung ương Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết về côgn tác thanh niên, về sự lãnh đạo của Đảng với công tác thành niên. Từ đó cho thấy vai trò của thanh niên trong mọi thời đại đều hết sức quan trọng, là tiềm năng to lớn và chủ đạo trong việc phát triển, xây dựng hình hài một đất nước, một dân tộc vững mạnh.

Thanh niên luôn là lực lượn xã hội to lớn, là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng còn công tác thanh niên luôn là vấn đề sống còn của toàn dân tộc. 

- Thứ ba, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Trong thời kỳ hội nhập, phát triển đất nước và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải tăng cường mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thah niên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ này vừa là trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên, lại vừa là nhằm bồi dưỡng, rèn luyện một lực lượn xung kích cho hiện tại và tương lai của đất nước. 

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong đơn vị đã có nhiều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào thanh niên tiếp tục phát triển, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cụ thể; thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị; góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đoàn thanh niên đơn vị đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập trường chính trị, giác ngộ cách mạng, tinh thần dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua các hoạt động đã góp phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách, vừa có tri thức lại vừa có sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo. 

- Thứ tư, Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới ưu tú

Trong di chúc, Bác Hồ đã từng nói: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Chính vì vậy mà việc xây dựng thanh niên ưu tú, có tri thức, nhanh nhạy trong thời kỳ mới, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là rất quan trọng

- Thứ năm, Đào tạo thanh niên cần có sự kết hợp giữa nhiều tổ chức

Việc đào tạo thanh niên không phải nhất thời, không phải là vấn đề ngày một ngày hai mà đạt được. Đó là cả một quá trình, từ việc giáo dục, định hướng cho thanh niên. Chính vì vậy, đây không phải nhiệm vụ riêng của Đảng mà còn là nhiệm vụ của tổ chức khác mà quan trọng là gia đình và chính bản thân của mỗi thanh niên. 

 

3. Hướng phát triển công tác thanh niên trong thời đại mới

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, sự phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế nói chung và sự lớn mạnh của từng doanh nghiệp nói riêng thì đòi hỏi phải tăng cường mạnh mẽ hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác Đoàn và công tác thanh niên. Để làm được điều đó thì Đảng ta cần hết sức tập trung, đẩy mạnh các vấn đề cốt lõi sau:

- Một là: tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương và nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo công tác thanh niên. Các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc chăm lo công tác thanh niên và xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Trong chương trình công tác định kỳ của mình, mỗi cấp ủy cần có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên. Mọi cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên. Phân công cấp ủy viên phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo

- Hai là chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục truyền thông văn hóa, lịch sử dủa Đảng và dân tộc, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên. Chú trọng công tác giáo dục pháp luật, giáo dục định hướng cho thanh niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực sáng tạo trong công tác, học tập, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động thực tiễn. Đoàn phải là lực lượng quan trọng, chủ động tham gia tích cực vào việc đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện một lớp thanh niên mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của quê hương đất nước nói chung. 

- Ba là xây dựng Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên cững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn Hội nhất là các tổ chức cấp cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thưucs hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên do Đoàn - Hội tổ chức, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Cho đoàn, Liên Chi đoàn, khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tổ chức và hoạt động của một số cơ sở đoàn hiện nay. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực tâm huyết, nhiệt tình, có khả năng tập hợp tuổi trẻ và thực sự tiêu biểu trong đoàn viên thanh niên. Tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên sinh viên tình nguyện đặc biệt chú trọng hơn nữa hoạt động tình nguyện tại chỗ. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm cụ chính trị của đơn vị với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

- Bốn là làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Đoàn phải chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, đơn vị về công tác thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đơn vị đối với việc chăm lo phong trào tuổi trẻ. Chú trọng hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho Đảng, Đoàn thnah niên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ, đoàn đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt chính trị, các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet về đường lối cách mạng đảng, về tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh đều được triển khai đồng bộ, thường xuyên và liên tục, xác định đúng nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị

Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài dối với tổ chức Đoàn là phải bảo vệ vững chắc tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Khách quan đó là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của thanh niên. Sự phát triển bùng nổ của internet và các mạng xã hội toàn cầu đang tác động mạnh mẽ nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có nhiều thông tin khó mà kiểm chứng. Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới và hết sức tinh vi để chống phá Đảng và Nhà nước cũng như công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó thế hệ trẻ là một trong những đối tượng trọng điểm. Do vậy việc tăng cường đấy tranh làm thất bại mọi thế lực thù dịch là nhiệm vụ trọng yếu của Đảng, của Nhà nước để tạo điều kiện phát triển lành mạnh cho thế hệ thanh niên đất nước.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên mới nhất do Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính chất tham khảo. Hy vọng rằng những lập luận, phân tích trên đây của chúng tôi sẽ giúp ích cho quý khách trong quá trình tìm hiểu về quan điểm của Đảng với công tác thanh niên hiện nay.

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!