Quản lý nợ phải trả (LIABILITY MANAGEMENT) là quản lý nợ phải trả của ngân hàng gồm các khoản ký gửi, để hỗ trợ cho các hoạt động cho vay, và đạt được sự tăng trưởng cân đối trong lợi nhuận và tài sản của ngân hàng mà không bị rủi ro quá thanh khoản. Quản lý nợ phải trả liên quan đến nhận tiền ký gửi, và bảo đảm nguồn vốn bổ sung từ những định chế tài chính, để sử dụng cho vay và đầu tư. Những công cụ khác của quản lý nợ phải trả là hợp đồng phòng rủi ro lãi suất chống lại những biến động không mong đợi của thị trường, và duy trì một khoảng cách kiểm soát giữa tài sản và nợ đáo hạn phải trả đối với kiểm soát sự dịch chuyển.

Trong nghiệp vụ ngân hàng, sự quản lý chủ động bên nợ phải trả của bảng cân đối kế toán bắt đầu từ đầu thập niên 1960, khi các ngân hàng thương mại bắt đầu phát hành những chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, nghĩa là có thể bán cho những người khác trước khi đáo hạn, để thu hút nguồn vốn từ các định chế khác trong thị trường tiền tệ.