Các thủ tục quản lý nguy cơ các ngân hàng chịu các loại rủi ro khác nhau liên kết với nghiệp vụ ngân hàng. Điều này được thực hiện thông qua một tổ hợp các chính sách nội bộ, các thỏa thuận hợp đồng với các công ty bảo hiểm nhằm bảo hiểm trái phiếu tổng thể của ngân hàng, bỏa hiểm ban giám đốc và viên chức, và Tự bảo hiểm nhằm giảm các chi phí từ việc tổn thất bất ngờ.

Dịch vụ công ty được bán bởi ngân hàng thương mại. Quản lý rủi ro là một tập các dịch vụ, thay vì chỉ là một sản phẩm đặc thù, nhằm kiểm soát rủi ro tài chính, bao gồm rủi ro tín dụng, và rủi ro lãi suất, thông qua các công cụ tự phòng ngừa, các hợp đồng tài chính futures, và mức trần lãi suất. Mục đích là kiểm soát chi phí quỹ của công ty, chi phí lãi suất ngân sách, và giới hạn rủi ro do sự biến động của lãi suất.