1. Quy định mới về mã số hộ kinh doanh

Quy định mới về mã số hộ kinh doanh đã được áp dụng từ ngày 01/07/2023 theo Điều 5b của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được sửa đổi tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT). Quy định này bổ sung về mã số hộ kinh doanh như sau:

Theo đó, mã số hộ kinh doanh là một dãy số được tự động tạo bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và sau đó truyền vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi họ đăng ký. Mã số hộ kinh doanh này được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và đồng thời cũng là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Quá trình tạo mã số hộ kinh doanh diễn ra theo các bước sau:

- Khi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đủ điều kiện để nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh cho Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

- Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế nhận thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và tự động kiểm tra tính phù hợp của thông tin theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.

- Trong trường hợp thông tin đăng ký phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế sẽ tự động tạo mã số hộ kinh doanh và thực hiện việc phân cấp cơ quan thuế quản lý cho hộ kinh doanh. Đồng thời, các thông tin này cũng được truyền vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Trong trường hợp thông tin đăng ký không phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế sẽ tự động thông báo về việc không phù hợp này và truyền vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Dựa trên thông tin cung cấp từ Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Thông báo cơ quan thuế trực tiếp quản lý cho người thành lập hộ kinh doanh.

- Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ phải thông báo về việc cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Quy định mới về mã số hộ kinh doanh từ ngày 01/07/2023 nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình đăng ký và quản lý hộ kinh doanh. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm soát thuế của cơ quan chức năng. Ngoài ra, quy định này cũng giúp tăng cường sự minh bạch và tránh tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh. Bằng cách tự động tạo mã số hộ kinh doanh và phân cấp cơ quan thuế quản lý, quy trình đăng ký và cấp mã số trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

- Điều này đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp một cách thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, trong trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đủ điều kiện, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ yêu cầu người đăng ký điều chỉnh, bổ sung hồ sơ để đảm bảo đầy đủ và chính xác.

- Qua đó, việc áp dụng quy định mới về mã số hộ kinh doanh từ ngày 01/07/2023 là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao quản lý và quyền lợi của các hộ kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là một phần trong quá trình cải cách hành chính và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

 

2. Bổ sung quy định cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT vừa được ban hành bổ sung vào Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về quy định cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo việc cấp đăng ký hộ kinh doanh diễn ra thuận lợi và không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ thuật hoặc khó khăn bất khả kháng. Theo đó, quy trình cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Trong quá trình xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh: Khi hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh đang trong giai đoạn xây dựng hoặc nâng cấp, việc cấp đăng ký hộ kinh doanh không thể thực hiện thông qua hệ thống này. Trong trường hợp này, quy trình dự phòng sẽ được áp dụng để đảm bảo việc cấp đăng ký diễn ra đúng thời hạn.

- Sự cố kỹ thuật của hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh: Trong trường hợp hệ thống gặp sự cố kỹ thuật không thể hoạt động bình thường, việc cấp đăng ký hộ kinh doanh cũng sẽ được thực hiện theo quy trình dự phòng để không làm ảnh hưởng đến người đăng ký.

- Các trường hợp bất khả kháng khác: Ngoài ra, quy trình dự phòng cũng được áp dụng trong các trường hợp bất khả kháng khác mà không thể tiến hành cấp đăng ký thông qua hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ quan có thẩm quyền, tức là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, sẽ phối hợp với cơ quan thuế để giải quyết thủ tục cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng. Trong quá trình này, hồ sơ cấp đăng ký sẽ được chuyển tiếp giữa hai cơ quan theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy. Để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải cập nhật thông tin và dữ liệu đã cấp cho hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoàn thành xây dựng, nâng cấp hoặc khắc phục sự cố của hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Qua việc áp dụng quy định này, hy vọng việc cấp đăng ký hộ kinh doanh sẽ được thực hiện một cách hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của các hộ kinh doanh trong quá trình xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và trong các trường hợp bất khả kháng khác.

 

3.  Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định mới

Theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT, hộ kinh doanh được phép gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trước đây, hộ kinh doanh phải thông báo cho cả cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC.

- Việc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trước khi hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo giúp hộ kinh doanh không phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế. Điều này giảm bớt thủ tục phức tạp và tiết kiệm thời gian cho hộ kinh doanh.

- Ngoài ra, khi hộ kinh doanh quyết định chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt tại cơ quan đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cần thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Điều này theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC nhằm đảm bảo hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước khi chấm dứt hoạt động.

- Sau khi hộ kinh doanh nhận được thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế từ cơ quan thuế, hộ kinh doanh cần gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT. Thủ tục này giúp hộ kinh doanh hoàn tất quá trình chấm dứt hoạt động một cách hợp pháp và chính xác.

- Việc ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã cung cấp cơ sở pháp lý cho việc liên thông giữa hai thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Điều này cũng thể hiện sự ứng dụng toàn diện của công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước trong thời đại chuyển đổi số.

Xem thêm >>> Hộ kinh doanh cá thể là gì? Đặc điểm, quyền nghĩa vụ hộ kinh doanh

Đội ngũ luật sư của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn và hỗ trợ.