Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

1. Khái quát chung về nhà giáo theo Luật Giáo dục năm 2019

Nhà giáo, theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 là tên gọi dùng để chỉ những người làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy trọng các cơ sở giáo dục. Kể cả giáo dục nghề nghiệp, người thực hiện việc giảng dạy trong cơ sở giá dục nghề nghiệp cũng là nhà giáo, địa vi tương được với giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục khác. 

Theo quy định tại Điều 66 Luật Giáo dục năm 2019, vị trí, vai trò của Nhà giáo được thể hiện như sau:

- Nhà giáo là người thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục như nhà trường, và các cơ sở giáo dục khác trừ Viện Hàn lâm.

Nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các cơ sở khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên.

Nhà giáo giảng dạy trình độ từ cao đẳng trở lên thì được gọi là giảng viên.

- Nhà giáo vó vai trò vô cùng quan trọng - mang yếu tố quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, có vị thể quan trọng và được cả xã hội tôn vinh.

Tiêu chuẩn đối với nhà giáo được quy định tại Điều 67 Luật Giáo dục như sau: Nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn gồm:

- Phải có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;

- Phải đáp ứng các quy định về chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm;

- Phải có các kỹ năng cơ bản, kỹ năng nâng cao và thường xuyên cập nhật, nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phải đảm bảo sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp.

Nhiệm vụ, quyền hạn và các chính sách chung đối với nhà giáo theo Luật Giáo dục năm 2019, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết: Quy định chung đối với nhà giáo và người học tại Luật Giáo dục năm 2019 tại các mục:

1. Vị trí, vai trò và tiêu chuẩn đối với nhà giáo

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo

3. Quy định về trình độ chuẩn được đào tạo đối với nhà giáo

4. Các chính sách đối với nhà giáo

2. Quy định về nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 53 Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN) được quy định khái quát như sau:

- Thứ nhất, Nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là thuật ngữ gọi chung bao gồm cả nhà giáo dạy lý thuyết hoặc dạy thực hành hoặc dạy kết hợp cả lý thuyết và thực hành.

- Thứ hai, giáo viên là tên dùng để gọi nhà giáo dạy trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp. Giảng viên là tên gọi nhà giáo dạy trong các trường cao đẳng.

- Thứ ba, chức danh chính của các nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Giáo viên, giáo viên chính, giáo viên cao cấp; Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.

3. Tiêu chuẩn và trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo trong CSGDNN

Về tiêu chuẩn cùa nhà giáo, khoản 4 Điều 53 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định như sau:

- Nhà giáo, trong bất kỳ cơ sở giáo dục nào đều phải có phẩm chất, đạo đức tốt;

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ;

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;

- Có lý lịch rõ ràng.

Về trình độ chuẩn được đào tạo đối với Nhà giáo, Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghipeej quy định như sau:

Đối với trình độ sơ cấp: Nhà giáo dạy trình độ này phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp.

Đối với trình độ trung cấp

- Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn: Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Nhà giá dạy thực hành: Phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ trung cấp.

Đối với trình độ cao đẳng:

- Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn: Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Nhà giáo dạy thực hành: Phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng.

*** Nếu Nhà giáo không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

4. Tuyển dụng, đánh giá, bồi dưỡng Nhà giáo và chế độ thỉnh giảng.

Theo quy định tại Điều 56 Luật Giáo dục Nghề nghiệp, việc tuyển dụng, đánh giá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện như sau:

- Các nhà giáo được tuyển dụng phải bảo đảm các tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo quy định và được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.

- Ưu tiên tuyển dụng làm nhà giáo đối với người có kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.

- Việc đánh giá, phân loại nhà giáo phải được thực hiện hằng năm theo quy định của pháp luật.

- Việc bồi dưỡng chuẩn trình độ, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, tin học, ngoại ngữ; thực tập tại doanh nghiệp đối với nhà giáo được thực hiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương.

Đối với chế độ thỉnh giảng, Điều 57 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định như sau:

- Các CSGDNN đề được mời người có đủ tiêu chuẩn và trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Nghề nghiệp đến giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng.

- Người được mời thỉnh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

- Đối với người được mời thỉnh giảng là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức khác phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 55 Luật Giáo dục nghề nghiệp Nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục và thực hiện một cách đầy đủ, có chất lượng chương trình giáo dục đã được phê duyệt.

- Phải giữ gìn uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

- Định kỳ thường xuyên học tập, rèn luyện, bồi dưỡng để nâng cao phẩm

chất, đạo đức, tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới, tìm kiếm các phương pháp giảng dạy phù hợp với người học và dành thời gian để thực tập thực tế nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ mới theo quy định.

- Gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân, tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ, quy tắc ứng xử nhà giáo, quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

Quyền hạn:

- Nhà giáo được tham gia quản lý , giám sát cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; được tham gia vào các công tác Đảng, đoàn thể và các công tác xã hội khác.

- Nhà giáo được quyền sử dụng các tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Nhà giáo được ký hợp đồng thỉnh giảng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

- Được tham gia đóng góp ý kiến về chủ trương, kế hoạch của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của nhà giáo.

- Được cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp taoj điều kiện, bố trí thời gian thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ mới theo quy định.

- Và các quyền hạn khác theo quy định pháp luật.

6. Các chính sách đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các chính sách chung đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

- Được cử đi học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

- Đối với nhà giáo đến công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhà nước các các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nếu nhà giáo được biệt phái tới những vùng trên.

- Các chính sách về tôn vinh, phong tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú như:

+) Ngày 20 tháng 11 hằng năm được chọn là ngày Nhà giáo Việt Nam.

+) Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đối với Nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Nhà nước có các chính sách để đầu tư đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, phương pháp sư phạm đối với nhà giáo đào tạo nghề nghiệp cho người khuyết tật.

Nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn được hưởng các chính sách sau đây:

- Được hưởng chế độ tiền lương theo chức danh hiện có theo quy định tại Luật Giáo dục Nghề nghiệp;

- Được hưởng phụ cấp ưu đãi theo ngành, nghề, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp đặc thù cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành, nhà giáo dạy thực hành các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhà giáo cho người khuyết tật theo quy định của Chính phủ;

- Nhà nước có các chính sách đối với nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách khác đối với nhà giáo theo quy định của Chính phủ.

- Nhà giáo là tiến sĩ, nghệ nhân hoặc có trình độ kỹ năng nghề cao công tác trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu, có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn để làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về lao động

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng cảm ơn ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê