1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập" do tác giả Quý Lâm tuyển chọn và hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập

Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập

Tác giả: Quý Lâm tuyển chọn và hệ thống

Nhà xuất bản Hồng Đức

3. Tổng quan nội dung sách

Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Hướng dẫn số 157-HD/BTGTW ngày 21-5-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ươngtuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định số 506/QĐ-TTg, ngày 17-4-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2015), nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Nhà Xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành quyển sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong Tuyên ngôn độc lập.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Phần I: Toàn văn Tuyên ngôn độc lập ngày 02-9-1945.

Phần II: Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số bài viết, thư gửi, diễn văn, lời phát biểu và lời kêu gọi sau ngày tuyên bố độc lập đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Cách tổ chức các Ủy ban nhân dân

Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp "Tuần lễ vàng"

Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà

Chính phủ là công bộc của dân

Gửi đồng bào Nam Bộ

Sẻ cơm nhường áo

Thư gửi các học sinh

Chống nạn thất học

Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng

Thư gửi Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ

Toàn dân kháng chiến

Diễn văn đọc trong ngày "kháng chiến toàn quốc"

Hô hào nhân dân chống nạn đói

Nhân tài và kiến quốc

Lời phát biểu tại hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam

Gửi nông gia Việt Nam

Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu

Bài phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc

Trả lời các nhà báo nước ngoài

Tự phê bình

Công hàm gửi chính phủ các nước Trung Quốc, Hòa Kỳ, Liên Xô và Vương quốc Anh

Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Phần III: Các diễn văn, lời kêu gọi, thư gửi, bài viết của Bác Hồ nhân dịp Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02-9.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1946) tổ chức tại Pari

Lời kêu gọi đồng bào toàn quốc nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai ngày Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Thư gửi Quân đội quốc gia Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ hai

Thư gửi đồng bào các tỉnh Việt Bắc

Gửi Việt Mỹ ái hữu hội

Lời kêu gọi nhân ngày kỷ niệm độc lập 2/9/1948

Thư gửi nam nữ chiến sĩ bình dân học vụ

Lời kêu gọi đồng bào bán gạo khao quân nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1949

Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày độc lập (1950)

Lời kêu gọi nhân dịp cách mạng tháng Tám và ngày độc lập

Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng Tám và ngày độc lập

Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng Tám và ngày độc lập

Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng Tám và ngày quốc khánh

Kỷ niệm cách mạng tháng Tám

Lời kêu gọi trong buổi lễ mừng Quốc khánh 2/9/1955

Quốc khánh lần thứ mười của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Diễn văn nhân lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Bài nói tại cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô kỷ niệm ngày 2/9

Trả lời phỏng vấn của Báo Tin tức Mastxcơva nhân dịp Quốc khánh (2/9)

Diễn văn bế mặc lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hào

Trả lời phóng viên thường trú của báo nhân đạo tại Hà Nội

Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

Thư khen đồng bảo, cán bộ và bộ đội miền Vác đã bắn rơi 500 máy bay Mỹ

Thư gửi thanh niên

Thật là vẻ vang

Chiến đấu giỏi, thắng lợi to

Thư khen đồng bào, chiến sỹ và cán bộ miền Nam

Phần IV: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Hồ Chí Minh - Linh hồn của cách mạng tháng Tám

Hồ Chí Minh với nhiệm vụ xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân sau cách mạng tháng 8/1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền hành chính nhà nước kiểu mới sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Hồ Chí Minh với công cuộc kiến lập nền cộng hòa dân chủ Việt Nam

Phần V: Cách mạng Tháng Tám – Tầm cao trí tuệ, sức mạnh toàn dân.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc cách mạng tháng Tám 1945

Cách mạng tháng Tám - Tầm cao trí tuệ, sức mạnh toàn dân

Cách mạng tháng Tám với bài học "Đem sức ta giải phóng cho ta"

Bài học sâu sắc về nêu khẩu hiệu hướng dẫn quần chúng hành động cách mạng trong Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945

Cách mạng tháng Tám 1945 - Bước ngoặt lịch sử và bài học giành chính quyền về tay nhân dân

Cách mạng tháng Tám của Việt Nam: ý nghĩa lịch sử và bài học

Thời cơ trong cách mạng tháng Tám và bài học kinh nghiệm cho đất nước hôm nay

Bài học về thời cơ trong cách mạng tháng Tám và cơ hội phát triển đất nước hiện nay

Từ cách mạng tháng Mười Nga đến cách mạng tháng Tám ở Việt Nam - Bài học về chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ lịch sử

Tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí của cách mạng tháng Tám

Phần VI: Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong Tuyên ngôn độc lập.

Bản tuyên ngôn độc lập và trí tuệ lỗi lạc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuyên ngôn độc lập trở thành một văn kiện chính trị - pháp lý và thấm nhuần sâu sắc các giá trị nhân văn của thời đại mới

Kỷ nguyên độc lập và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 - Những giá trị truyền thống và đương đại

Tuyên ngôn độc lập: Kết tinh khát vọng giải phóng con người

Tuyên ngôn độc lập: Khát vọng không thuộc về quá khứ

Từ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 đến xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân

Vấn đề nhân quyền - dân quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị của Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945

Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945: Tầm nhìn bao quá về thời đại

Giá trị trường tồn của bản tuyên ngôn độc lập

Thêm hiểu biết về bản tuyên ngôn độc lập lịch sử

Tư tưởng chính trị pháp lý Hồ Chí Minh

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Những yếu tố tác động từ truyền thống và hiện tại

Tuyên ngôn độc lập - cơ sở pháp lý nền tảng cho sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Khởi đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam

Quyền con người và quyền dân tộc trong tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài học về chiến lược đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nhà nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tuyên ngôn độc lập - Bản tuyên bố về nhân quyền ở Việt Nam

Tuyên ngôn độc lập năm năm 1945 mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam

Phần VII: Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2015).

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hướng dẫn số 157-HD/BTGTW ngày 21/5/2015

Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2015

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn sách được biên soạn nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Qua quyển sách này, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 thể hiện tầm nhìn chiến lược về ngoại giao và nghệ thuật đấu tranh với kẻ thù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam.Cách đây 58 năm, ngày 2 - 9 - 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt nhân dân Việt Nam long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 

Bản Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị to lớn về nhiều lĩnh vực như: chính trị, pháp lý, ngoại giao, tư tưởng, văn hóa... đồng thời là một tác phẩm chính luận mang tính cách mạng và khoa học sâu sắc, góp phần tích cực đặt nền tảng cho một trật tự pháp lý hiện đại trong thế kỷ 20.Ngay trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn lời bất hủ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 Của nước Mỹ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyển tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Người còn trân trọng viện dẫn trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của nước Pháp một triết lý nổi tiếng, đó là: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi". “Đó là những lẽ phải không ai có thể chối cãi được". 

Việc trân trọng viện dẫn những tinh hoa trong hai cuộc cách mạng tiêu biểu của nước Pháp và nước Mỹ để mở đầu cho Tuyên ngôn lập quốc của nước mình, vừa thể hiện nét độc đáo, sáng tạo, đầy tính nhân văn cao cả và cử chỉ ngoại giao rất tinh tế, sắc bén của chủ nhân một quốc gia độc lập; nhưng cũng vừa mang tính chủ động tiến công cách mạng của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược sâu rộng trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, quân sự... 

Bằng tầm nhìn chiến lược về ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam tuyên bố mong muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa nước ta với nước Pháp và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Điều đó càng thêm sáng ngời tư tưởng đại nghĩa, lòng khoan dung cao cả của nhân dân Việt Nam. 

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập".