Luật sư tư vấn về chủ đề "Tuyên ngôn"

Tuyên ngôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tuyên ngôn.

Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ

Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ
Khi mỗi dân tộc có áp bức, áp mức của mỗi dân tộc có thể là sự áp bức của chế độ phong kiến, áp bức của dân ngoại xâm. Khi sự áp bức quá lớn thì sẽ có đấu tranh, giành lại độc lập, tự do. Đối với Hoa Kỳ, khi chịu sự thống trị, áp bức, bóc lột quá nặng nề, nhân dân nước Mỹ đã đứng lên đấu tranh. Thành quả của cuộc đấu tranh đó được thể hiện qua bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776.

Tìm hiểu về tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp ?

Tìm hiểu về tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp ?
Cuộc Cách mạng năm 1789 ở Pháp là một cuộc cách mạng tư sản có tính điển hình nhất ở châu Âu, tiêu diệt chế độ phong kiến và một chính quyền mới - chính quyển của giai cấp tư sản đã ra đời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển không chỉ ở Pháp mà còn nhiều nước châu Âu khác. "Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền" lịch sử gồm 17 điều đã công khai ghi rõ các quyền con người và quyền công dân.

Ý nghĩa của Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền

Ý nghĩa của Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp. Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất khoảng 500 ngôn ngữ.

Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền là gì? Tìm hiểu về Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền?

Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền là gì? Tìm hiểu về Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền?
Ngày 10-12-1948, tại Thủ đô Pa-ri, nước Pháp, Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) đã chính thức thông qua Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền. 72 năm qua, "Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền" (Universal Declaration of Human Rights) có ý nghĩa nhân văn cao cả vẫn còn nguyên giá trị, đã và đang là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân loại. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Tư tưởng chính trị pháp lý trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”?

 Tư tưởng chính trị pháp lý trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”?
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản tóm tắt lý thuyết của Marx và Engels về bản chất của xã hội và chính trị, cụ thể rằng:lịch sử của tất cả xã hội từ trước tới này là lịch sử của đấu tranh giai cấp.Tư tưởng của họ đã làm sáng tỏ những lí luận mà chưa từng một ai biết đến.

Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là gì? Quyền con người, quyền tự do, bình đẳng giữa các dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là gì? Quyền con người, quyền tự do, bình đẳng giữa các dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập
Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể đồng bào cả nước và toàn thể thế giới: “… Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập.

Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (1948)

Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (1948)
Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp lũy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thỗ bị giám hộ.

Sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập

Sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập", cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập đã mang lại.