Luật sư tư vấn về chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Chủ tịch Hồ Chí Minh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là đoàn kết trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và đoàn kết trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Đoàn kết quốc tế là nhân tố bảo đảm sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội cũng như thắng lợi của công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Sách 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đại tướng. GS.TS. Tô Lâm)

Sách 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đại tướng. GS.TS. Tô Lâm)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Đại tướng.GS.TS.Tô Lâm biên soạn nhân dịp kỷ niệm 50 năm học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Tư tưởng "nam nữ bình quyền" của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng "nam nữ bình quyền" của chủ tịch Hồ Chí Minh
Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam Anh Hùng

Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam Anh Hùng
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam Anh Hùng" do Nguyễn Văn Thắng hệ thống, đây là nguồn tư liệu cho những bạn đọc muốn tìm hiểu về mối quan hệ gắn bó, tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020

Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020
Về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020

Tìm hiểu về tư tưởng lập Hiến của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về tư tưởng lập Hiến của chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh vốn là một nhà Hán học uyên thâm. Người đã tiếp thu sâu sắc tinh hoa trong đức trị của Khổng Tử và trong pháp trị của Hàn Phi Tử. Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Sách Bác Hồ viết Di chúc - Tác giả Vũ Kỳ

Sách Bác Hồ viết Di chúc - Tác giả Vũ Kỳ
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Bác Hồ viết Di chúc" của đồng chí Vũ Kỳ do Thế Kỷ ghi đã được nhà xuất bản Sự Thật ấn hành. Hồi ký dày 110 trang với những tư liệu quý để thế hệ chúng ta càng đọc càng cảm phục trước tấm lòng bao la như biển cả của Bác Hồ.

Sách Học chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì?

Sách Học chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì?
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Học chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì". Cuốn sách được tuyển chọn từ một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019

Sách 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019" tập hợp bài viết của nhiều tác giả nhằm tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sách Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Người (Theo chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị)

Sách Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Người (Theo chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Người (Theo chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị )" do tác giả Quí Lâm hệ thống.

Chánh nhất là gì ? Cách thức tổ chức toà án theo Sắc lệnh số 13 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 24/01/1946?

Chánh nhất là gì ? Cách thức tổ chức toà án theo Sắc lệnh số 13 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 24/01/1946?
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành được độc lập bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chấn động thế giới, đánh dấu mốc son lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vô cùng anh dũng. Ngay sau khi giành được chính quyền, chúng ta đã xóa bỏ bộ máy hành chính, quân đội, bộ máy tư pháp của chính quyền phong kiến.... đồng thời, khẩn trương thiết lập bộ máy Nhà nước cách mạng, trong đó có cơ quan Tòa án, xây dựng một Nhà nước dân chủ nhân dân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bài viết tìm hiểu về chức danh chánh nhất nói riêng và cách tổ chức của toà án sau khi dành được độc lập của nước ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?
Hồ Chí Minh là một người theo chủ nghĩa Marx – Lenin. Ông là lãnh đạo phong trào độc lập Việt Minh, tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cuộc tổng tuyển cử năm 1946. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chiến tranh Đông Dương chấm dứt.

Tư tưởng lập pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Giá trị pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh?

Tư tưởng lập pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Giá trị pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, trong đó có tư tưởng về hoạt động lập pháp, liên tục được Người bổ sung và phát triển làm nền tảng, làm cơ sở lý luận và là kim chỉ nam cho hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta từ khi giành độc lập tới ngày hôm nay.