1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách 'Tìm hiểu Luật Thanh Niên - giải đáp điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc dành cho bí thư đoàn" do tác giả Hữu Đại hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Tìm hiểu Luật Thanh Niên - giải đáp điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc dành cho bí thư đoàn

Tìm hiểu Luật Thanh Niên - giải đáp điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc dành cho bí thư đoàn

Tác giả: Hữu Đại hệ thống

Nhà xuất bản Lao Động

3. Tổng quan nội dung sách

Luật Thanh Niên 2020 được thông qua ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Gồm 7 Chương, 41 Điều, thay thế cho Luật Thanh niên năm 2005. Luật Thanh niên mới đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước, của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: Tìm hiểu Luật Thanh Niên - giải đáp điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc dành cho bí thư đoàn do tác giả Hữu Đại hệ thống.

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần 1. Luật thanh niên năm 2020

Phần 2. Giải đáp các vấn đề về Điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Phần 3. Hướng dẫn hoạt động cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên giai đoạn 2018-2022

Phần 4. Điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và quy chế tổ chức, hoạt động của hội đồng đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2023

Phần 5. Bài phát biểu, bài diễn văn dành cho bí thư đoàn

4. Đánh giá bạn đọc

Tác giả đã hệ thống trong cuốn sách các quy định hướng dẫn về Luật thanh niên, Điều lệ đoàn thanh niên và hướng dẫn hoạt dồng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, đồng thời giới thiệu tới bạn đọc Điều lệ đội thiếu niên tiền phong, quy chế tổ chức, hoạt động của hội đồng đội thiếu niên tiền phong, góp phần phổ biến quy định pháp luật về đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong và cung cấp tài liệu cho cán bộ đoàn, đội, đoàn viên, đội viên tìm hiểu về đoàn, đội mình.

Ngoài ra, tác giả còn trích dẫn nhiều bài phát biểu, bài diễn văn hành cho bí thư đoàn tham khảo phục vụ trong hoạt động hội họp, hội nghị.

Cuốn sách có giá trị thực tiễn, cung cấp cho bạn đọc những văn bản pháp luật mới, chỉ đạo mới về hoạt động đoàn đội. Là tài liệu tham khảo hữu ích đối với cán bộ đoàn, đội.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thanh Niên - giải đáp điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc dành cho bí thư đoàn".

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng đội thiếu niên tiền phong ban hành tại Quyết định số 100 - QĐ/TWĐTN-CTTN để bạn đọc tham khảo:

Điều 1.Chức năng

1. Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp chỉ đạo về công tác Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Hội đồng Đội Trung ươngtham mưu cho Trung ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

2. Chỉ đạo và hướng dẫn Hội đồng Đội cấp dưới tổ chức thực hiện các chủ trương,nhiệm vụ của Đoàn về công tác Đội, phong trào thiếu nhi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên,nhi đồng.

3. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng xã hội, các tổ chức quốc tế trong công tác xây dựng Đội và tham gia thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Phụ trách công tác tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, phát triển phong trào thiếu nhi theo đường lối của Đảng và chủ trương của Đoàn.

2. Nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn những chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, định hướng quá trình hình thành nhân cách cho các em từ tuổi nhi đồng; đổi mới hình thức sinh hoạt Đội, hoạt động thiếu nhi phù hợp với các loại hình trường, lớp và địa bàn dân cư

3. Xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu nhi; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội, nghiệp vụ đối với Hội đồng Đội cấp dưới và nội dung phương hướng hoạt động của hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, trường Đội, điểm vui chơi dành cho trẻ em, hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

4. Tổng kết, phổ biến, áp dụng những mô hình tiên tiến, phù hợp về công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Báo cáo tình hình công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động của Hội đồng Đội với Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp và Hội đồng Đội cấp trên.

5. Phối hợp với các Ban chức năng, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

6. Đại diện Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tham gia các tổ chức liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

7. Liên kết với các ngành, đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đội và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

8. Tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em, chủ động đưa ra những kiến nghị cần thiết đối với các cơ quan Nhà nước hữu quan để thực hiện nhiệm vụ đó; góp phần ngăn ngừa và xử lý các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu nhi. 

9. Quan hệ với các tổ chức thiếu nhi, các tổ chức trong nước và quốc tế vì sự phát triển của trẻ em.

10. Tham gia giám sát và đưa ra những kiến nghị đối với Ban Chấp hành Đoàn và các cơ quan Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện cơ chế, chính sách cho đội ngũ Giáo viên làm tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách Đội trên địa bàn dân cư.

Điều 3. Quyền hạn

1. Ban hành các văn bản, hướng dẫn thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo chủ trương của Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp và Hội đồng Đội cấp trên.

2. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Ban Chấp hành Đoàn, Hội đồng Đội và tổ chức Đội cấp dưới.

3. Tổ chức các hội nghị, đại hội, liên hoan, gặp mặt của thiếu nhi, cán bộ phụ trách, các lực lượng tình nguyện vì trẻ em và hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi.

4. Đề nghị các cấp, các ngành và Đoàn Thanh niên tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; Quy định và thực hiện các hình thức khen thưởng của tổ chức Đội theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương.

5. Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan Nhà nước, các ngành, đoàn thể xã hội bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chăm lo các hoạt động của tổ chức Đội và thiếu nhi. Đại diện bảo vệ quyền lợi, ngăn ngừa và kháng nghị những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của thiếu nhi.

6. Định kỳ tổ chức, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu nhi; tham gia giám sát việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật Trẻ em.

7. Giúp Ban Thường vụ Đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn cấp dưới quản lý chức danh chủ tịch Hội đồng Đội cấp dưới trực tiếp.

8. Quyết định chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ phụ trách và cán bộ chỉ huy Đội; nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

9. Hội đồng Đội Trung ương là cơ quan giúp Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thẩm định và quyết định các chương trình, nội dung tài liệu nghiệp vụ, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội để ban hành thống nhất trong cả nước.

10. Giúp Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo hệ thống các trung tâm hoạt động thiếu nhi, các cung, nhà thiếu nhi, điểm vui chơi dành cho trẻ em.

11. Thay mặt cho tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với các tổ chức quốc tế có liên quan tới trẻ em.

Điều 6. Chức danh, trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng Đội

1. Chủ tịch

a. Là Bí thư hoặc Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn có nănglực, kinh nghiệm về công tác Đội. Ở Trung ương là đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn. 

b. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn về hoạt động của Hội đồng Đội, công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp mình.

2. Các Phó Chủ tịch

a. Giúp việc cho Chủ tịch; được phân công trực tiếp phụ trách, theo dõi một số mặt công tác của Hội đồng Đội.

b. Thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc của Hội đồng Đội khi được ủy quyền.

3. Thường trực Hội đồng Đội

Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Hội đồng Đội.

4. Các Ủy viên

a. Có quyền tham gia, bàn bạc vào các quyết định của Hội đồng Đội; kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chức Đội thuộc cấp mình quản lý; có trách nhiệm thực hiện quyết định của Hội đồng Đội.

b. Có quyền được cung cấp tài liệu, thông tin về công tác Đội, phong trào thiếu nhi và các vấn đề liên quan đến trẻ em.

c. Các ủy viên là cán bộ chuyên trách ở cơ quan Hội đồng Đội được phân công phụ trách theo dõi một hoặc một số lĩnh vực, chương trình công tác của Hội đồng Đội.

d. Các ủy viên là đại diện các ngành, đoàn thể, các Ban chức năng, cơ quan nghiệp vụ của Đoàn có nhiệm vụ:

- Tích cực đóng góp xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi phù hợp với chức năng của cơ quan mình.

- Tham gia nghiên cứu, chỉ đạo, thực nghiệm, hoàn thiện các chuyên đề, mô hình về lý luận và thực tiễn công tác Đội.

e. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng Đội, có trách nhiệm trong thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

f.Chịu trách nhiệm về chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong mảng, lĩnh vực được phân công.