Sự so sánh (comparability) là những so sánh chính thức hoặc phi chính thức do một nhóm công nhân thực hiện để so sánh mức lương của họ và của các công nhân khác. Những so sánh như vậy ảnh hưởng tới quá trình xác định tiền lương, chẳng hạn tiền lương trả cho viên chức nhà nước được tính toán trên cơ sở nghiên cứu chi tiết về tiền lương của những người làm công việc tương tự trong khu vực tư nhân. So sánh không chính thức là những so sánh được dùng làm tài liệu tham khảo cho người chủ hoặc người lao động, không được cả hai bên thừa nhận là cơ sở để xác định tiền lương.