Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Quyết định 149/2001/QĐ_BTC ban hành 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Thông tư 96/2015/TT_BTC về thuế thu nhập doanh nghiêp

Thông tư 39/2014/TT_BTC về hóa đơn

2. Nội dung tư vấn

Thứ nhất, đối với hoạt động bán hàng hóa, theo chuẩn mực kế toán số 14:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Như vậy, có thể hiểu, doanh thu kế toán được ghi nhận tại thời điểm giao nhận hàng hóa mà không yêu cầu thu được tiền hay chưa. Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT_BTC, thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. 

Về thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT_BTC quy định:

"Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."

Do đó, thời điểm ghi nhận doanh thu kế toán trùng với thời điểm xuất hóa đơn chính là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

>> Xem thêm:  FAQ là gì ? Mục đích của FAQ ? Cách thức xây dựng nội dung câu hỏi thường gặp trên hệ thống web

Thứ hai, đối với hoạt động cung ứng dịch vụ, chuẩn mực kế toán số 14 quy định:

 Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Điều 3 Thông tư 96/2015/TT_BTC quy định:

 Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua

Căn cứ vào các quy định trên của pháp luật kế toán, pháp luật thuế, thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ. Trong khi đó, thời điểm xuất hóa đơn khi cung ứng dịch vụ quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT_BTC:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. 

Như vậy, trong trường hợp cung ứng dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi thực hiện dịch vụ thì doanh nghiêp vẫn xuất hóa đơn nhưng chưa được ghi nhận doanh thu mà phải đợi đến khi hoàn thành gói dịch vụ.

Kết luận:

- Đối với trường hợp bán hàng hóa, thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm ghi nhận doanh thu.

- Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ, thời điểm ghi nhận doanh thu có thể khác thời điểm xuất hóa đơn. 

Trên đây là bài viết: So sánh thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu ? . Nếu có vấn đề gì còn vướng mắc quý khách hàng có thể liên hệ theo tổng đài: 1900.6162 để được hỗ trợ chi tiết.

Trân trọng./.

Bộ Phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Năm 2021, Vi phạm quy định về kế toán bị phạt như thế nào ?

>> Xem thêm:  Khái niệm cơ bản về giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả của hàng hóa ?